STUDIE A ANALÝZY

 
Stanovení dosažených hodnot vybraných indikátorů dopadů a výsledků Operačního programu Doprava 2007-2013 [1756 kB]
Hlavním cílem této studie bylo stanovení dosažených hodnot vybraných indikátorů dopadů a výsledků Operačního programu Doprava 2007-2013 pro účely zpracování Závěrečné zprávy.

Evaluace vybraných projektů [3755 kB]
Cílem evaluační studie z roku 2015 bylo zjistit skutečné efekty vybraných projektů ve srovnání se stanovenými předpoklady, včetně určení možných širších přínosů a formulace konkrétních doporučení vzhledem k přípravě projektů pro programovací období 2014-2020.

Studie ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů OP Doprava vytvářejících příjmy [2780 kB]
Hlavním cílem této studie bylo vytvořit pro oblast dopravní infrastruktury průkazné a jednoduché metody stanovení oprávněné míry podpory z fondů EU, a to u těch projektů, které vytvářejí či budou v budoucnu příjmy vytvářet, a to jak pro silniční, tak i pro železniční projekty. Přílohou studie jsou i výpočetní nástroje pro určení míry podpory pro silniční a železniční projekty (ve formátu MS Excel). Tato studie musí být využívána v souladu s metodickým doporučením ŘO OP Doprava č.2.

Studie „Aplikace partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) při financování projektů v oblasti dopravy z fondů EU“ [1541 kB]
Studie byla zpracována za účelem zjištění rozsahu a způsobu, jakým bylo v praxi ostatních členských zemí EU kombinováno financování projektů realizovaných formou PPP s financováním z fondů EU a aby byla učiněna doporučení ohledně formulace programových dokumentů pro programovací období 2007 až 2013.

Studie veřejná podpora v oblasti SF 2007-2013 [876 kB]
Dokument popisuje problematiku veřejné podpory, a to zejména s ohledem na financování projektů ze strukturálních fondů EU v rámci jednotlivých operačních programů. Studie se zabývá zejména zakotvením institutu veřejné podpory v právu Evropského společenství, popisuje změny oproti předcházejícímu období a z nich vyplývající povinnosti pro členský stát. Zadavatelem této studie bylo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU [2018 kB]
Analýza komunitárního práva a právních předpisů ČR s vazbou na problematiku PPP (Public-Private-Partnership) projektů. Dokument identifikuje bariéry a rizika, které mohou negativně ovlivnit implementaci PPP projektů spolufinancovaných z fondů EU. Zadavatelem této analýzy bylo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vyhodnocení systémových administrativních a vnějších vlivů na implementaci projektů majoritních příjemců OPD [226 kB]
Cílem evaluační studie z listopadu 2009 bylo vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OPD a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro předcházení problematickým vnějším vlivům. Přiložený text je shrnutím hlavních doporučení evaluátora a z nich vyplývajících možných opatření žádoucích z pohledu ŘO OPD.

Metodika a datová základna vyhodnocování dopadů Operačního programu Doprava na životní prostředí [970 kB]
Studie představuje metodický návrh způsobu měření dopadů OP Doprava na životní prostředí pomocí vybraných dopadových a environmentálních indikátorů, včetně upřesnění výchozích a cílových hodnot indikátorů.

Hodnocení 1. a 2. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory OPD 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel [1227 kB]
Předmětem studie ze srpna 2010 byla evaluace dosud vyhlášených výzev v oblasti podpory OPD 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel a formulace doporučení pro optimalizaci dalších výzev vyhlašovaných v této oblasti podpory.

Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava [3238 kB]
Předmětem hodnocení byly komunikační aktivity realizované v období 2007 – 2010 Řídicím orgánem OPD.

Zhodnocení relevance indikátorů Operačního programu Dopraav a upřesnění metodiky jejich sledování [723 kB]
Předmětem analýzy bylo posouzení kvality a případné přenastavení, dopracování soustavy indikátorů OPD, jež jsou definovany v programovém dokumentu OPD.