PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2004 - 2006


OP Infrastruktura - Operační program Infrastruktura vytvářel rámec pro přípravu investičních projektů, jejichž cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí, zajistit rozvoj nové kvality udržitelné mobility pro svobodný a bezpečně přístupný pohyb osob, služeb, zboží, kapitálu a podpořit tím udržitelný rozvoj regionů zařazených do Cíle 1.

OPI - Projekty - Přehled dopravních projektů realizovaných v rámci Operačního programu Infrastrukura.

OPI - Výzvy a pokyny - Náplní této sekce jsou metodické pokyny pro příjemce podpory a přehled výzev pro předkládání projektových žádostí.

OPI - Dokumenty - Dokumenty vztahující se k Operačnímu programu Infrastruktura.

Fond soudržnosti - Fond soudržnosti byl zřízen v roce 1993 k poskytování pomoci na národní úrovni vybraným zemím (např. Řecku, Portugalsku, Španělsku a Irsku), aby se připravily na vstup do hospodářské a měnové unie. Historicky tak Fond soudržnosti financuje projekty ve sféře životního prostředí a transevropských dopravních sítí.

FS - Dokumenty - Zahrnuje dokumenty týkající se Fondu soudržnosti.