OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava. Ministerstvo dopravy vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU pro tento operační program roli Řídícího orgánu.
Operační program Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj 5,821 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007-2013.
 
Operačním programem Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.
 
Specifickými cíli OP Doprava jsou:
 • výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících
 • výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy
 • výstavba a roz­voj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T
 • zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy
 • výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy
Podpora z EU pro sektor dopravy prostřednictvím OP Doprava přímo navazuje na podporu realizovanou v období 2004 – 2006, kdy byla a stále ještě je (až do roku 2010) pro sektor dopravy poskytována podpora z fondů EU zejména prostřednictvím Fondu soudržnosti 2004-2006 a Operačního programu Infrastruktura 2004-2006. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti pro období 2004 – 2006 je Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídícím orgánem OP Infrastruktura je Ministerstvo životního prostředí. Jak pro Fond soudržnosti, tak i pro OP Infrastruktura vykonává Ministerstvo dopravy roli Zprostředkujícího subjektu pro projekty z oblasti dopravy.

Celková alokace OPD dle jednotlivých prioritních os (zahrnuje realokaci v roce 2009 a zvýšení alokace v roce 2011):
 
Prioritní osa 
EUR
% celkové alokace OPD
1
2 196 706 382 
37,7
2
1 372 796 400 
23,6
3
613 403 953 
10,5
4
1 116 496 958 
19,2
5
360 039 431 
6,2
6
101 355 852 
1,7
7
60 691 387 
1,0
 Celkem
5 821 490 363*
100
*Podrobnější členění alokace OPD je uvedeno v tabulce Indikativní finanční plán OP Doprava podle prioritních os, která je součástí programového dokumentu OPD.
*Konečná realokace byla potvrzena Rozhodnutím ze dne 7. 6. 2016
 
Kdo může v OP Doprava žádat o podporu?
Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a případně další relevantní subjekty.
 
Kdo má OP Doprava na starosti?
Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy. Roli Řídícího orgánu v rámci ministerstva pak vykonává Odbor fondů EU. Zprostředkující subjekt OPD je Státní fond dopravní infrastruktury.
 
Jak je OP Doprava financován?
OPD je financován ze dvou fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS)
 
Jaké projekty mohou být z OP Doprava financovány a jaký je objem dostupných prostředků?
OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
  
Základní přehled prioritních os a oblastí podpory v rámci OP Doprava:
Potenciální příjemci podpory v rámci všech prioritních os jsou podrobně vymezeni ve vyhlášených výzvách pro předkládání projektových žádostí a nebo přímo v programovém dokumentu OPD.
 
Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 1 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
 • Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů
Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 
Navrženým specifickým cílům prioritní osy 2 odpovídají tyto oblasti podpory:
 • Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
Navrženému specifickému cíly prioritní osy 3 odpovídá tato oblast podpory:
 • Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Navrženému specifickému cíly prioritní osy 4 odpovídá tato oblast podpory:
 • Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
Navrženým specifickým cílům odpovídají tyto oblasti podpory:
 • Rozvoj sítě metra v Praze
 • Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
Navrženým specifickým cílům odpovídají tyto oblasti podpory:
 • Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD (v rámci této oblasti podpory je v tuto chvíli aktuální pouze podoblast Podpora revitalizace železničních vleček - více informací zde)
 • Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
 • Podporou modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě
Prioritní osa 7 - Technická pomoc
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. zabezpečení kvalitní personální kapacity na všech úrovních implementační struktury, podpora při výběru projektů, podpora monitoringu programu a projektů, zabezpečení publicity programu a projektů, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu atd.