SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ


Auditním orgánem je ústřední orgán státní správy zodpovědnýza zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Tuto funkci plní pověřený útvar Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí;

Auditním subjektem je subjekt pověřený Auditním orgánem zajištěním činností podle čl. 62 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nebo písm. a) i b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 61 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nebo písm. a) i b) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006;

Certifikací vynaložených výdajů je potvrzení správnosti údajů předložených řídícími orgány Platebnímu a certifikačnímu orgánu a potvrzení, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloženy s předpisy ES a národními předpis;

EIA je používaná zkratka pocházející z anglického výrazu "Environmental Impact Assessment", česky volně přeloženo "posuzování vlivu na životní prostředí". Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu. Probíhá v režimu zákona č. 100/2001 Sb., v novelizovaném znění zákona č. 93/2004 Sb.;

Finančním útvarem 
je útvar v rámci kapitoly státního rozpočtu (dále jen „SR“), který provádí platby příjemcům z prostředků SR, odpovídající podílu národního financování a podílu určeného na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků z rozpočtu EU. Roli finančního útvaru vykonává v rámci OP Doprava odbor financí a ekonomiky Ministerstva dopravy (odbor 410);

Fondem soudržnosti (FS nebo CF) je fond, který je určený ke spolufinancování projektů v oblasti dopravy a životního prostředí;

Monitorovacím systémem je informační systém sloužící k monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU. Nejvyšší úrovní Monitorovacího systému je jeho centrální úroveň (dále jen „MSC2007“). Prostřednictvím monitorovacího systému jsou taktéž předkládány projektové žádosti a dále je v tomto systému řízen i celý životní cyklus projektu;

Monitorovacím výborem Operačního programu je orgán zřízený členským státem po dohodě s příslušným ŘO, který je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů stanovených v programu. Pro OP Doprava byl Ministerstvem dopravy ustaven Monitorovací výbor OP Doprava (MV OPD);

Národním strategickým referenčním rámcem (NSRR) je dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami Společenství a který určuje propojení mezi prioritami Společenství a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé programy spolufinancované z rozpočtu EU (SF/CF). Je předmětem dialogu mezi členským státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;

Nesrovnalostí je porušení předpisů ES nebo předpisů ČR, které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být, dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo souhrnný rozpočet EU formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům;

NUTS je mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Regiony soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie;

Operačním programem (OP) je dokument předložený členským státem a přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os v rámci cílů „Konvergence, Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce“, jež mají být prováděny s podporou některého fondu (ESF, ERDF, EFF) nebo v případě cíle „Konvergence“ s podporou CF a ERDF;

Platebním a certifikačním orgánem (PCO) je ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Roli PCO vykonává Ministerstvo financí (MF);

Prioritní osou je jedna z priorit strategie rozvoje v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle;

Prostředky z rozpočtu EU jsou prostředky SF/CF/EFF;

Předfinancováním se rozumí předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, prostředky státního rozpočtu. V praxi to znamená, že příjemci obdrží prostředky SR, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a po vynaložení tohoto výdaje ze SR jsou prostředky z rozpočtu EU převedeny z účtu PCO do kapitoly SR;

Příjemcem je subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o financování akce žádá ŘO o prostředky a přijímá prostředky předfinancování výdajů ze SR, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a prostředky národního financování;

Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II;

Řídícím orgánem (ŘO) 
je vládou pověřený ústřední orgán státní správy nebo zákonem určená právnická osoba na úrovni NUTS II. Řídící orgán je zodpovědný zejména za řízení, koordinaci a implementaci operačního programu. Pro OP Doprava je Řídícím orgánem Ministerstvo dopravy, výkonem role Řídícího orgánu je pak v rámci ministerstva pověřen odbor fondů EU (odbor 430 MD);

Strukturálními fondy (SF) jsou Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF);

TEN-T jsou Transevropské dopravní sítě (Trans European Network-Transport). Více informací o Transevropských dopravních sítích naleznete zde (v angličtině).

Veřejným výdajem je výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj;

Zprostředkujícím subjektem (ZS) je veřejný či soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá ŘO, a který z pověření takového orgánu plní povinnosti vůči příjemcům provádějícím operace;

Způsobilými výdaji jsou výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o financování akce/Smlouvě o poskytnutí dotace/Smlouvě o projektu, které jsou v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR) a dalšími pravidly stanovenými ŘO pro daný operační program.