PŘÍPRAVA OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020 ( odkaz na web)
V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky bylo Ministerstvu dopravy uloženo vykonávat činnost Řídicího orgánu Operačního programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD 2014+“).

Práce na přípravě čerpání podpory z evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 v ČR běží na Ministerstvu dopravy již od roku 2012. Na první fázi, kterou je možné označit jako ujasnění věcného zaměření včetně stanovení hlavních priorit, navázala koncem roku 2012 druhá fáze, ve které se pozornost zaměřila už na tvorbu vlastní programové dokumentace. Nyní postoupila příprava do třetí fáze, v rámci které probíhá neformální dialog s Evropskou komisí (dále jen „EK“), která bude mít při schvalování OPD 2014+ poslední slovo. V rámci neformálního dialogu vznesla EK několik připomínek, ke kterým byla ze strany Ministerstva dopravy poskytnuta reakce či vysvětlení, přesto však budou s vysokou pravděpodobností předmětem vyjednávání i v rámci formálního dialogu, který začne v okamžiku, až bude OPD 2014+ oficiálně předložen na EK prostřednictvím informačního systému SFC.

OPD 2014+ vychází z Dohody o partnerství (dále jen „DoP“), kterou je možné označit jako zastřešující dokument na národní úrovni. Smyslem DoP je tedy shrnout hlavní priority ČR, které by měly být řešeny pomocí evropských strukturálních a investičních fondů. Gestorem zpracování DoP je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), avšak při přípravě příslušných věcných částí byly významným způsobem zapojeny i jednotlivé resorty. Rovněž DoP byla projednána v rámci neformálního dialogu, v rámci kterého se podařilo vypořádat nemalou část nejvýznamnějších připomínek EK. 17. 4. 2014 poté bylo DoP oficiálně zaslána prostřednictvím informačního systému SFC a od tohoto data začala běžet tříměsíční lhůty pro předložení jednotlivých programů (OPD 2014+ tedy musí být na EK zaslána do 17.7.2014).

V rámci procesu přípravy OPD 2014+ již proběhlo vnitroresortní připomínkové řízení, na které v dubnu 2014 navázalo meziresortní připomínkové řízení. Většina obdržených připomínek byla již do návrhu programového dokumentu zapracována. Finálně bude dokument upraven před předložením na Vládu, která by měla všechny programy schválit v první polovině července.

Legislativní základ pro tvorbu DoP i všech progamů představuje evropská legislativa, která byla schválena v prosinci 2013. Na národní úrovni je poté nutné zmínit přípravu tzv. jednotného metodického prostředí (JMP), které probíhá v gesci MMR ve spolupráci s jednotlivými resorty a které by mělo zaručit, že nejvýznamnější metodické problémy budou řešeny jednotně napříč všemi programy. Pro vlastní tvorbu operačního programu je jedním z nejvýznamnějších materiálů „Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020“, který určuje nejvýznamnější kroky, které musí každý řídící orgán učinit. 

V rámci přípravy nového programovacího období OPD 2014+ se vycházelo rovněž z několika strategických dokumentů, mezi které patří vedle Dopravní politiky státu (anglická verze) zejména Dopravní sektorové strategie (2.fáze), jejichž zpracování je nezbytné pro splnění  tzv.předběžných podmínek (ex-ante kondicionalit) pro schválení operačního programu zaměřeného na podporu dopravy. Tvorba tohoto strategického dokumentu probíhala podle stanoveného harmonogramu již od září roku 2011 s tím, že úsilí bylo završeno schválením vládou ČR v listopadu 2013 (usnesení č. 850 z 13. 11. 2013).
Více viz: http://www.dopravnistrategie.cz/ Pro dosažení souhlasu EK s naplněním příslušných předběžných podmínek EAC 7.1-7.3 však bude muset být ještě vypracován tzv. akční plán.


 

Navrhovaná struktura OPD 2014+ zahrnuje tři věcné prioritní osy:   

  • Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  • Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
  • Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Čtvrtá prioritní osa je zaměřená na technickou pomoc.

V první prioritní ose budou obsaženy specifické cíle Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy, Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T, Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy, Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy), Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech a Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku.
 
V druhé prioritní ose budou obsaženy specifické cíle Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS a Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti.

Třetí prioritní osa bude sestávat pouze z jediného specifického cíle – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T. 
        
Menší počet prioritních os je dán větší strategickou koncentrací zaměření a kromě toho bude představovat pro Ministerstvo dopravy možnost větší flexibility v případě potíží s realizací některých specifických cílů.
   
Ministerstvo dopravy při přípravě budoucího programového období plně respektuje princip partnerství. V prosinci roku 2012 proto byla ustanovena Platforma pro přípravu OPD 2014+, ve které jsou zastoupeni relevantní partneři ze sektoru veřejného, podnikatelského i neziskového. Platforma se již sešla sedmkrát a projednala všechny zásadní koncepční otázky, které při přípravě OPD 2014+ vyvstaly. Kromě toho rovněž probíhají další jednání, mimo jiné i k otázkám věcných překryvů, které hrozila zejména v případě Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Praha – pól růstu. Jednáním se zástupci těchto programů se však podařilo hrozící překryvy eliminovat a navíc došlo k nastavení mechanismů, které zajistí maximální možné synergické efekty mezi těmito programy.
       
Nezbytnou součástí tvorby programového dokumentu je rovněž závěrečná zpráva ex-ante evaluace (též ex-ante hodnocení) a SEA posouzení, což jsou posuzovací procesy, které jsou provedeny nezávislými externími subjekty. Smyslem ex-ante hodnocení je posouzení OPD2014+ ze strany nezávislého externího hodnotitele, které povede k zvýšení efektivnosti navrhovaných intervencí. Ministerstvo dopravy s ex-ante evaluátorem průběžně spolupracovalo a většinu jeho doporučení bez výhrad zapracovalo.

Smyslem SEA posouzení je vyhodnocení vlivů OPD2014+ na životní prostředí. V pátek 9. 5. 2014 byl v informačním systému SEA uveřejněn návrh koncepce "Operační program Doprava pro programové období 2014-2020" včetně zpracované dokumentace SEA.

Veřejné projednání
návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení proběhlo ve středu 11. 6. 2014 od 16 hodin v zasedacím sále Ministerstva dopravy (pozvánka dostupná ZDE). Zápis z Veřejného projednání je k dispozici ZDE.
   

Dne 30. 6. 2014 vydalo Ministerstvo životního prostředí v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostřední a veřejné zdraví (proces SEA) souhlasné stanovisko k Operačnímu programu Doprava pro programové období 2014-2020, které je nutnou podmínkou pro schválení operačního programu vládou České republiky. Souhlasné stanovisko SEA je dostupné na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP155K

V rámci plnění a zohlednění podmínek souhlasného stanoviska SEA zveřejňujeme vypořádání veškerých došlých vyjádření a připomínek z procesu veřejného projednávání SEA ZDE .

Bezprostředně poté, kdy bylo dokončeno posouzení SEA, byl programový dokument včetně příloh předložen na projednání vládou České republiky. Vláda ČR na svém zasedání 9. července 2014 předložený návrh OPD2 schválila Usnesením č. 558 s požadavkem na jeho úpravu a dále vyzvala ministra dopravy, aby do 17. července 2014 tento upravený návrh předložil EK k formálnímu vyjednávání.

Dne 16. července byl upravený návrh odeslán prostřednictvím informačního systému SFC2014 Evropské komisi k formálnímu vyjádření.

   

Programový dokument, ke kterému bylo doloženo prohlášení ke koncepci, byl schválen Evropskou komisí dne 11. května 2015. Ministerstvo dopravy vydalo ke schválení OPD 2014-2020 tiskovou zprávu.