MONITOROVACÍ VÝBOR OP DOPRAVA

Monitorovací výbor byl zřízen v souladu s článkem č. 63 obecného nařízení. Cílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci.
Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací OP Doprava, zejména nad zajištěním souladu s předpisy ES a legislativou ČR, dosažením cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků, aj.

Monitorovací výbor zajišťuje zejména následující úkoly vyplývající z článku 65 obecného nařízení:
  • posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných projektů nejpozději do šesti měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;
  • na základě dokumentů předložených Řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu;
  • posuzuje výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení podle čl. 48 odst. 3 obecného nařízení;
  • posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění uvedené v článku 67 obecného nařízení;
  • je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených Komisí po posouzení této zprávy nebo vztahujících se k dotyčné části zprávy;
  • může Řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů uvedených v článku 3 obecného nařízení nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení;
  • posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů.