PROJEKTY - OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA 2004 - 2006
1.1. Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
 • Elektrizace traťového úseku včetně předelektrizačních úprav žst. Ostrava hlavní nádraží - žst. Ostrava Kunčice
 • Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov
Název žadatele:   Správa železniční dopravní cesty
Název projektu:   Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov

Program:    Operační program Infrastruktura

Opatření:    Modernizace tratí celostátního významu a důležitých      železničních cest

Cíl projektu:
Cílem stavby je provést úpravy železniční stanice, které umožní   zvýšení bezpečnosti a spolehlivé provozování železniční dopravy, zajištění plynulosti provozu,  zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a  zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Uvedení železničního svršku a spodku na normové parametry a úpravy staničního zabezepečovacího zařízení nově položených výhybek.
  
Stručná anotace projektu:
Předmětem projektu je uvedení železničního svršku a spodku na normové parametry a úpravy staničního zabezepečovacího zařízení nově položených výhybek. Stávající stav výhybek, železničního svršku a spodku na brněnském zhlaví žst. Křižanov neodpovídá díky svému značnému provoznímu opotřebení předpisovým požadavkům.  Jedná se o výhybky, jejich přípoje a spojky mezi nimi. Výhybky jsou v havarijním stavu, dochází k častým poruchám, tím pádem jsou nutné časté opravy za provozu a dochází ke zdržení železniční dopravy.  Do konce roku 2004 dojde ke snížení rychlosti ze současných V=100 km/hod na V=60 km/hod, čímž se prodlouží jízdní doba. Rekonstrukce v roce 2005 je nevyhnutelná. Finanční krytí bude zajištěno ze SFDI. Rizika nejsou předpokládána.

 • Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice

Název žadatele:   Správa železniční dopravní cesty

Název projektu:   Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice

Program:    Operační program Infrastruktura

Opatření:    Modernizace tratí celostátního významu a důležitých      železničních cest

Cíl projektu:
 Zvýšení rychlosti a zlepšení parametrů žel. spodku a svršku, zvýšení bezpečnosti, zajištění plynulosti provozu, zrychlení železniční dopravy, zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.Jedná se o rekonstrukci svršku a spodku s optimalizací na traťovou rychlost 100 km/h. Současně budou rekonstruovány 3 přejezdy včetně zabezpečovacího zařízení, 3 mosty a 12 propustků a bude provedeno sanace železničního spodku a odvodnění, nástupiště zast. Osvračín se posune o 510 m dále ve směru staničení.

Stručná anotace projektu:
V současné době traťová kolej vykazuje  v daném úseku na mnoha místech zjevné závady odvodnění, projevující se poruchami pláně železničního spodku s následkem znečištění kolejového lože. Ve stadiu rozpadání a samovolné destrukce se nachází  též většina propustků (stáří 100 let) i klenbový most v km 149,673 a 151,055. Přejezdy v daném úseku jsou rovněž v kritickém stavu a potřebují rekonstrukci. Úsek Staňkov-Blížejov by se měl stát součástí III. TŽK jako jeho odbočná větev Plzeň - Domažlice a proto se rekonstrukce traťové koleje řeší z hlediska únosnosti žel. spodku  a zajištění stability geometrické polohy koleje podle požadavků závazných pro koridorové tratě. Byla vypracována přípravná dokumentace. Stavba obsahuje rekonstrukci a optimalizaci traťového úseku Staňkov - Blížejov (od km 149,325 do km 156,208), dojde ke zvýšení rychlosti z 90 km/h na 100 km/h, výhledově 110 km/h.Po posouzení a schválení přípravné dokumentace bude zadáno vypracování projektu stavby. Po schválení projektu stavby bude stavba zahájena.
 • Modernizace žst. Hluboká nad Vltavou

Název žadatele:  Správa železniční dopravní cesty

Název projektu:  Modernizace žst. Hluboká nad Vltavou

Program:   Operační program Infrastruktura

Opatření:   Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních cest

Cíl projektu:
Cílem stavby je provést úpravy železniční stanice, které umožní zvýšení rychlosti,  zvýšení bezpečnosti a spolehlivé provozování železniční dopravy, zajištění plynulosti provozu, zrychlení železniční dopravy, zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Proběhne rekonstrukce zhlaví  pomocí transformovaných výhybek s jediným obloukem v hlavní koleji, umožňující jízdu rychlostí V=100 km/h, s možností výhledového zvýšení až na V=120 km/h.

Stručná anotace projektu:
Stávající stav výhybek na plzeňském zhlaví žst. Hluboká nad Vltavou neodpovídá předpisům.Týká se to nedostatečné únosnosti na pláni železničního spodku. Současně je sledováno zvýšení rychlosti na zhlaví. Stavba bude obsahovat rekonstrukci železničního spodku, železničního svršku, rekonstrukci zabezpečovacího zařízení, rekonstrukci trakčního vedení a osvětlení, vybavení výhybek elektrickým ohřevem, rekonstrukci mostního objektu a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Jedná se o trať České Budějovice - Plzeň v žst. Hluboká nad Vltavou v úseku km 222,050 - 222,932
 • Zvýšení rychlosti v úseku Cheb - Františkovy Lázně

Název projektu:           Zvýšení rychlosti v úseku Cheb – Františkovy Lázně

Konečný příjemce:       Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 

Celková cena projektu: 85 039 674,87 Kč 
   

 Dotace ERDF:     67 753 500,-Kč

 Stručný popis projektu:

Cílem  projektu bylo odstranění havarijního stavu železničního spodku a svršku, zrychlení železniční dopravy, zlepšení dostupnosti, zatraktivnění železniční dopravy, zajištění plynulosti provozu, zlepšení vazeb nejen uvnitř tuzemské železniční sítě, ale i zachování provozu na trati Cheb – Vojtanov – Plesná – státní hranice SRN spojující příhraniční regióny a zlepšení bezpečnosti.

Časový harmonogram projektu ( datum zahájení projektu, datum ukončení realizace projektu):          

1. etapa           Přípravné práce před realizací 18.11.2004 – 17.12.2004

2. etapa           Realizace                                             21.3.2005 – 31.5.2005

            - úprava staveniště, rekonstrukce železničního svršku, odvodnění a

               úprava příkopů, rekonstrukce přejezdu    

            - sanace železničního spodku, rekonstrukce železničního svršku,

              rekonstrukce přejezdů, odvodnění, hydroizolace mostu

           - úpravy zabezpečovacího zařízení a úpravy trakčního vedení  

           - dokončovací práce 

Stav realizace projektu ke dni 6.9.2005 :
Fyzická realizace projektu byla dokončena. 4.7.2005 byla stavba předána a převzatá, a byl zahájen zkušební provoz.

 • Zvýšení rychlosti v úseku Popelín - Počátky Žirovnice na trati Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev
Název žadatele:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Název projektu:  Zvýšení rychlosti v úseku Popelín - Počátky Žirovnice na trati Veselí          nad Lužnicí - Horní Cerekev

Program:     Operační program Infrastruktura

Opatření:   Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních cest

Cíl projektu:
 Zvýšení rychlosti a zlepšení parametrů žel. spodku a svršku, zvýšení bezpečnosti, zajištění plynulosti provozu, zrychlení železniční dopravy, zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Rekonstrukce železničního svršku a spodku za účelem zvýšení rychlosti a zvýšení bezpečnosti úpravou zabezpečovacího zařízení mezi km 45,002 až 47,074 (traťový úsek Popelín - Počátky  Žirovnice mimo žel. stanice)

Stručná anotace projektu:
 Předmětem projektu je zvýšení rychlosti a zlepšení parametrů žel. spodku a svršku, zvýšení bezpečnosti, zajištění plynulosti provozu, zrychlení železniční dopravy, zlepšení vazeb uvnitř železniční sítě a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.
1.2. Výstavba a modernizace silnic I. třídy
 • Silnice I/16 Mlčechvosty -obchvat, 2. stavba

Název žadatele:                    Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Název projektu:                   Silnice I/16 Mlčechvosty – obchvat, 2. stavba

 Program:                              Operační program Infrastruktura

 Opatření:                              Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 Cíl projektu:                       

Všeobecným cílem projektu je snížení míry nehodovosti na dotčeném úseku, odvedení intenzivní dopravy z obydlených lokalit, minimalizace problémů plynoucích z nedostatečné kapacity a zlepšení dopravní sítě. Spojení západních a severozápadních Čech, odvedení dopravy z obydlených lokalit, odstranění nedostatečné kapacity, snížení dopravních nehod, snížení zasažení hlukem, exhalacemi, zkrácení jízdní doby.Možnost odvolání do SP, co by způsobilo posun zahájení stavby o 3-6 měsíců.     

 

Stručná anotace projektu:

 Celková délka navržené silnice I/16 Mlčechvosty – obchvat, 2. stavba je 4,513 km v kategorii S11,5/80. Hlavním důvodem výstavby je odvedení dopravy z dotčených obcí. Navržená trasa je vedena zejména po zemědělsky obdělávané půdě. Obchvat obcí Mlčechvosty a Spomyšl navazuje na dříve vybudovaný úsek silnice Spomyšl-Býkev.ÚR nabylo právní moci 14.2.2001. Pozemky trvale zabrané pro silnici jsou vykoupeny a Rozhodnutí o vyvlastnění nabylo právní moci 21.5.2004. Žádost o SP bude podána v srpnu 2004.Zkapacitnění dnešní trasy silnice by si vyžádalo řadu demolic v uvedených obcích a výrazné zhoršování životního prostředí v návaznosti na růstu intenzity dopravy. Spojení západních a severozápadních Čech, odvedení dopravy z obydlených lokalit, odstranění nedostatečné kapacity, snížení dopravních nehod, snížení zasažení hlukem, exhalacemi, zkrácení jízdní doby.

 • Silnice I/34 Nová Ves - Božejov

Název žadatele:                    Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Název projektu:                   Silnice I/34 Nová Ves – Božejov

 Program:                              Operační program Infrastruktura

 Opatření:                              Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 Cíl projektu:

Všeobecným cílem projektu je snížení míry nehodovosti na dotčeném úseku, odvedení intenzivní dopravy z obydlených lokalit, minimalizace problémů plynoucích z nedostatečné kapacity a zlepšení dopravní sítě.Projekt řeší novostavbu - přeložku části silnice I/34 severozápadním obchvatem obce Božejov. Silnice I/34 České Budějovice – Havlíčkův Brod – Svitavy je v úseku Č.Budějovice – Humpolec  mezinárodním tahem E551 a je postupně homogenizována na šířkovou kategorii S 11,5.

 

Stručná anotace projektu:

 Předmětem projektu je odstranění dopravně závadného úseku s nevyhovujícími směrovými, sklonovými a šířkovými parametry  a odvedení dopravy mimo zastavěné území obce Božejov. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity silnice a odstranění dopravně nebezpečných úseků – nehodových lokalit,  snížení hladiny hlukové zátěže u obytné zástavby, zvýšení plynulosti provozu, a tím poklesu  množství exhalací a zkrácení jízdní doby. Důvodem zpracování projektu je nevyhovující stav a kapacita silnice I.třídy – mezinárodního tahu E 551, jehož přestavba probíhá po dílčích úsecích cca od r.1980. Vyhledávání nejvhodnější trasy přeložky v úseku Nová Ves – Božejov probíhalo od r.1994 v několika variantách a nejvhodnější trasa byla posouzena z hlediska technické proveditelnosti a vlivů na životní prostředí a definitivně stabilizována v územních plánech obcí Božejov a Ústrašín.

 • Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou
ázev žadatele:                    Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Název projektu:                   Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou

 Program:                              Operační program Infrastruktura

Opatření:                              Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 Cíl projektu:

Předmětem realizace projektu je přeložka silnice I/34 v délce 3,3km s parametry dle ČSN 73 6101 pro kategorii S11,5/80. V rámci projektu bude provedeno i následující: Úprava a přeložky dotčených inž.sítí v nutném rozsahu. Opatření k zajištění eliminace negativních dopadů ze silničního provozu tj.průjezdné dopravy z hlavního náměstí ve Stráži nad Nežárkou a dvojité zatáčky v bezprostřední blízkosti zámku v rekreační oblasti. Připojení navazující komunikační sítě.

 

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je přeložka silnice I/34 (obchvat) mimo stávající průtah městem Stráž nad Nežárkou. Délka stavebního úseku je 3,3km s parametry odpovídajícími pro kategorii S11,5/80.Součástí stavby je výstavba silnic II.tř. a MK.(připojení na stávající komunikační síť). Dále pak úprava a přeložky dotčených inž.sítí v nutném rozsahu a opatření k eliminaci negativních dopadů ze silniční dopravy (hluk,vibrace,prašnost).Výstavbou bude odstraněno stávající nevyhovující dopravní řešení, které má negativní vliv na životní prostředí a bezpečnost silničního provozu (šířkové uspořádání,směrové vedení).            Úsek silnice vedený průtahem města Stráž nad Nežárkou je součástí silničního tahu sil. I/34, která je součástí evropské komunikační sítě (E 551). Dle sčítání dopravy v roce 2000 byl zatížen 6 586j.v./24hod. Uvedenému zatížení a předpokládanému nárůstu silničního provozu neodpovídá technický stav a parametry stávající silnice. Proměnná šířka vozovky v obci 6,50 až 9,00m s protisměrnými oblouky o malých poloměrech a oboustrannou bytovou zástavbou  je zdrojem negativních dopadů na životní prostředí (prašnost,hluk,vibrace).

 • Silnice I/67 Karviná, most přes Olši

Název žadatele:                    Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Název projektu:                   Silnice I/67 Karviná, most přes Olši - ev. č. 67-009

 Program:                              Operační program Infrastruktura

 Opatření:                              Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 Cíl projektu:

Všeobecným cílem projektu je snížení míry nehodovosti na dotčeném úseku, odvedení intenzivní dopravy z obydlených lokalit, minimalizace problémů plynoucích z nedostatečné kapacity a zlepšení dopravní sítě.Odstranění špatného technického stavu pětipolového mostu na silnici I/67, úprava úložných prahů, výměna izolací a pojížděné vozovky včetně rekonstrukce říms a záchytných zařízení. Provádění opravy za provozu po jednotlivých dilatačních celcích.

 

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je vybourání mostního svršku až na prefabrikovanou železobetonovou konstrukci a bude vybudován nový mostní svršek. Budou provedeny úpravy rozvodů VO a opevnění pod mostem. Most je špatném technickém stavu,má sníženou zatížitelnost,zejména vzhledem k jeho poškozeným dilatačním závěrům, předpínací výztuži, která je v konstrukci zkorodovaná. Zatížitelnost mostu je dle statického výpočtu pro silnici I.třídy nedostatečná- stavební stav mostu je klasifikován tř.5 . Projekt je připraven k okamžité realizaci včetně  správních dokladů. Pokud nebude zahájena realizace stavby, hrozí  pokračující koroze předpínací výztuže, nutnost  snížení zatížitelnosti mostního objektu. Realizací rekonstrukce dojde k odstranění bodové závady na silnici I/67. Oprava bude prováděna za omezeného provozu. V případě havárie by však došlo k vyloučení provozu a dlouhé objížďce s vyvoláním nepříznivých vlivů intenzitou dopravy na komunikacích k tomu nepřizpůsobených.

 • Silnice I/44 Rájec - Zábřeh

Název žadatele:                    Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Název projektu:                   Silnice I/44 Rájec – Zábřeh

 Program:                              Operační program Infrastruktura

 Opatření:                              Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 Cíl projektu:

Všeobecným cílem projektu je snížení míry nehodovosti na dotčeném úseku, odvedení intenzivní dopravy z obydlených lokalit, minimalizace problémů plynoucích z nedostatečné kapacity a zlepšení dopravní sítě. Předmětem stavby je obchvat obce Rájec. Začátek úpravy je jižně od obce Rájec, konec úpravy je u hřbitova v Ráječku u Zábřehu, v místě navázání na  mimoúrovňové křížení železniční trasy dokončené v roce 2000. Trasa komunikace byla navržena z východní strany obce – v souladu s předchozí podrobnou studií a s celkovým návrhem přeložky silnice I/44 v úseku Vlachov – Zábřeh na Moravě.

 

Stručná anotace projektu:

 V současnosti probíhá veškerý provoz na komunikaci I/44 intravilánem obce. Tato komunikace zatěžuje obec nadměrným hlukem a emisemi z automobilové dopravy, stejně tak pro své nevyhovující směrové i šířkové řešení ohrožuje bezpečnost chodců a cyklistů. Odvedením dopravy z intravilánu se bezpečnost obyvatel výrazně zvýší a značně se zlepší i dopad na životní prostředí.Silnice v současné době probíhá nepřehlednými směrovými oblouky s nedostatečným šířkovým uspořádáním, které je naprosto neodpovídající významu komunikace. Negativně také ovlivňuje životní prostředí v obcích. Silný silniční provoz ohrožuje bezpečnost obyvatel.

 • Silnice I/25 Boží Dar - obchvat

Název žadatele:                     Ředitelství silnic a dálnic ČR

 Název projektu:                   Silnice I/25 Boží Dar – obchvat

 Program:                              Operační program Infrastruktura

 Opatření:                              Výstavba a modernizace silnic I. třídy

 Cíl projektu:            

Boží Dar je svou nadmořskou výškou 1028 m n.m. nejvýše položeným městečkem v ČR. Leží na náhorní planině v centru Krušných hor, na státní hranici s Německem. Obcí prochází silnice I/25 v trase Karlovy Vary – Ostrov – Boží Dar – hranice ČR + SRN a dále na půdě SRN jako I/95 v trase Oberwiesenthal – Annaberg – Buchholz – Chemnitz – Leipzig. Stávající silnice I/25 přetíná obec Boží Dar a odděluje tak centrum obce od rekreačně využívaných ploch. Pěší, ale i lyžaři musí překonávat tuto komunikaci, případně využívat přímo vozovku, protože z důvodů omezené volné šířky mezi zástavbou není silnice I/25 lemována chodníky. Budovy přímo lemují silnici a východy z hotelů a penzionů ústí většinou přímo na silnici, případně na odvodňovací rigol. Silnice I/25 má v obci velké stoupání, což způsobuje problémy zejména v zimě, kromě toho blízkost hraničního přechodu se SRN (cca 900m) způsobuje, že při zvýšeném provozu stojí fronta vozidel čekajících na odbavení až v obci. Při kumulaci všech výše uvedených faktorů dochází zejména v zimním období k dopravnímu kolapsu na I/25.

 

Stručná anotace projektu:

 Navrhovaná stavba je přeložkou sil. I/25 vyhýbající se z větší části obci Boží Dar. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 9,5/60, v délce 1,2 km. V rámci stavby je třeba přeložit části navazujících komunikací sil. II/219 (cca 200m), sil. III/2196 (cca 500m), připojení MK B. Daru (cca 150 a 80 m) a připojení MK u ČOV (cca 50m). Stavba zahrnuje okružní křižovatku sil. I/25 a II/219 (před celnicí) a tři úrovňové křižovatky tvaru „T“, dále 3 mostní objekty přes cesty, propustek přes Černý potok a opěrnou zeď u potoka. Součástí stavby budou rovněž vynucené překládky inženýrských sítí.Vybudování odpovídající technické infrastruktury, zejména odklonění zbytné dopravy z obce a řízený odtok dešťových vod  z komunikací jsou důležitou podmínkou pro rozvoj rekreačních aktivit v mikroregionu Boží Dar. Realizací projektu lze očekávat zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců a dále zvýšení nabídky pracovních příležitostí, oživení bytové výstavby a realizaci sportovních aktivit s celoročním provozem.

 • Silnice I/13 Chomutov - průtah, 3. stavba
1.3. Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
 • Modernizace a rozšíření letiště Ostrava-Mošnov, dostavba odbavovací haly
 • Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno
 • Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa
1.4. Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

 • Telematický systém vodní dopravy na LVVC
 • Přístav Děčín - Rozbělesy - povodňová ochrana
 • Nadjezí Týnec n. L., PB - povodňová ochrana
 • Horní plavební kanál Roudnice - povodňová ochrana
 • Ochranný přístav Nymburk - povodňová ochrana
 • VD Poděbrady, rekonstrukce zdí plavební komory
 • VD Lysá nad Labem, rekonstrukce zdí plavební komory
 • Zvýšení užitečného zatížení koruny hráze v přístavu Děčín-Terminál
 • Západní přístav Ústí nad Labem - povodňová ochrana
 • Ústřední přístav Ústí nad Labem - povodňová ochrana
 • Horní plavební kanál Brandýs nad Labem, PB - povodňová ochrana
 • Přístav Mělník, 1. bazén - překladní zeď kontejnerového terminálu
 • VD Čelákovice, rekonstrukce zdí plavební komory

Priorita 2. Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí
2.1. Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí
 • Silnice I/10 Mnichovo Hradiště-protihluk. opatření
 • Silnice I/10 Písková Lhota-protihluková opatření
 • Silnice I/4 Lhotka, protihluková opatření
 • I/4 Voznice, protihluková opatření
 • Silnice I/8 Bystřany, protihlukové stěny
 • Silnice I/31 ul. Okružní - protihluková opatření - 1.etapa
2.2. Podpora kombinované dopravy


 • Kontejnerový veřejný terminál ČD pši žst. Lovosice při PLC
 •  Překládací mechanismus překladiště KD Přerov- Horní Moštěnice
 • Doplnění překladních mechanismů pro KD v přístavu Ústí nad Labem
2.3. Podpora zavádění alternativních paliv
 • Výstavba plnicí stanice CNG Havířov - Šumbark
 • Trolejbusová trať sídliště Vltava - České Vrbné v Českých Budějovicích
 • Vývoj a výzkum ekologických vodíkových technologií pro využívání v dopravě
 • Plnící stanice CNG-Tábor
 • Ralizace a provoz vodíkového autobusu spalivovými články
2.4. Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy
 • Mapování hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map., I. Etapa
 • Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy
 • Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje
 • Databáze hlukových zdrojů na železnici
 • Geografické informační systémy pro oblast ochrany životního prostředí v okolí železniční infrastruktury
 • Komplexní metodický přístup k zlepšování životního prostředí a eliminaci negativních dopadů z hlediska dopravy
 • Analýza stavu a složení vozového parku osobních automobilů v ČR a návrh opatření ke snížení negativních vlivů v důsledku jejich provozu na pozemních komunikacích
 • Mapování hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map., II. etapa
 • Postavení a možnosti logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji s důrazem na vybudování veřejného logistického centra