OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA 2004 - 2006

Podpora z EU pro sektor dopravy prostřednictvím OP Doprava přímo navazuje na podporu realizovanou z OP Infrastrktura v období 2004-2006

Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů Evropské unie.

Operační program Infrastruktura vytváří rámec pro přípravu investičních projektů, jejichž cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí, zajistit rozvoj nové kvality udržitelné mobility pro svobodný a bezpečně přístupný pohyb osob, služeb, zboží, kapitálu a podpořit tím udržitelný rozvoj regionů zařazených do Cíle 1. Priority v oblasti dopravy respektují cíle národních strategických dokumentů, jako je například:

  • Dopravní politika, schválená usnesením vlády ČR č. 413/1998,
  • Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, schválený usnesením vlády ČR č. 741/1999,
  • Harmonogram a finanční zajištění realizace rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010, schválený usnesením vlády ČR č.145/2001.

Priority programu v oblasti životního prostředí

  • vycházejí ze Státní politiky životního prostředí, schválené usnesením vlády ČR č.38/2001
  • a respektují cíle ochrany životního prostředí formulované v Národním rozvojovém plánu.

Velké investiční projekty a sdružené projekty (tzv. skupiny projektů) celostátního významu s náklady, které v zásadě nejsou nižší než 10 mil. €, budou realizovány v rámci Fondu soudržnosti. Problematika environmentální výchovy a vzdělávání je řešena komplementárně v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Ze SROP budou financovány projekty regionálního a místního významu.

Finanční prostředky pro zabezpečení OP Infrastruktura jsou čerpány z ERDF.