METODICKÁ DOPORUČENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OP DOPRAVA

 
Metodické doporučení ŘO OPD č.1 - 17.12.2007 [32 kB]
Uvádění budoucích příjmů v projektových žádostech, žádostech o platbu a dalších relevantních dokumentech

Metodické doporučení ŘO OPD č. 2 - 24.5.2010 [104 kB]
Výpočet nedostatku ve financování u infrastrukturních projektů vytvářejících příjmy ve smyslu čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Upřesňující pokyn k Metodickému doporučení ŘO OPD č.2 srpen 2010 [174 kB]
Upřesňující pokyn pro finanční analýzu a výpočet finanční mezery u dopravních projektů spolufinancovaných z prostředků EU v období 2007-2013.

Metodické doporučení ŘO OPD č.3 - 22.12. 2008 [123 kB]
Použití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39 Obecného nařízení u projektů předložených v rámci OP Doprava

Metodické doporučení ŘO OPD č.4 - 26.3.2012 [1511 kB]
S cílem poskytnout příjemcům jasnou informaci s podmínkám uznání způsobilosti výdajů spojených se službami pro objednatele vydává ŘO aktualizovanou verzi metodického doporučení ŘO OP Doprava.

Metodické doporučení ŘO OPD č. 5 - 28.3.2011 [85 kB]
ke způsobu výpočtu ostatních provozních přínosů u projektových žádostí předkládaných v rámci oblasti podpory 6.3 OPD AKTUALIZACE Č.1, K 28. BŘEZNU 2011

Metodické doporučení ŘO OPD č. 6 - 24.4.2015 [1133 kB]
ŘO vydává aktualizovanou verzi metodického doporučení č. 6 ŘO OP Doprava (Postupy uplatňované pro řízení a vykazování výzisků a vratek bez porušení rozpočtové kázně u projektů spolufinancovaných z fondů EU), ve kterém jsou zejména rozvedeny postupy pro zohlednění výzisků u ukončených projektů.

Metodické doporučení ŘO OPD č. 6 - příloha č.3 [69 kB]
Příloha č. 3 - Žádost o platbu - vratka finančních prostředků (samostatný .xls soubor)

Metodické doporučení ŘO OPD č.7 - 31.3.2016 [1474 kB]
metodické doporučení vycházející z platných Pravidel pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava, verze 1.9

Archiv - Metodická doporučení ŘO OPD
 
Metodické doporučení ŘO OPD č. 6 - 4. 1. 2012 [230 kB]
Do Metodického doporučení k výziskům byly doplněny postupy pro zohlednění výzisků u ukončených projektů (s plně certifikovanými výdaji), u neschválených velkých projektů a zároveň byla přidána nová příloha č. 3 - Žádost o platbu - vratka finančních prostředků (samostatný .xls soubor).

Metodické doporučení ŘO OPD č.6 - 16.4.2012 [261 kB]
S cílem poskytnout příjemcům přesnou informaci s postupům spojeným s problematikou výzisků vydává ŘO aktualizovanou verzi metodického doporučení č. 6 ŘO OP Doprava (Postupy uplatňované pro řízení a vykazování výzisků u projektů spolufinancovaných z fondů EU)

Metodické doporučení ŘO OPD č.4 - 10.8.2011 [69 kB]
S cílem poskytnout příjemcům jasnou informaci s podmínkám uznání způsobilosti výdajů spojených se službami pro objednatele vydává ŘO aktualizovanou verzi metodického doporučení ŘO OP Doprava.

Metodické doporučení ŘO OPD č. 6 - příloha č.3 - 15.8.2012 [56 kB]
Příloha č. 3 - Žádost o platbu - vratka finančních prostředků (samostatný .xls soubor)

Metodické doporučení ŘO OP Doprava č. 6. - 26. 8. 2013 [237 kB]
ŘO vydává aktualizovanou verzi metodického doporučení č. 6 ŘO OP Doprava (Postupy uplatňované pro řízení a vykazování výzisků u projektů spolufinancovaných z fondů EU, ve které jsou rozvedeny postupy pro zohlednění výzisků u ukončených projektů)

Metodické doporučení č. 6: Postupy uplatňované pro řízení a vykazování výzisků u projektů spolufinancovaných z fondů EU [224 kB]
Příjemcům OPD, kteří realizují projeky, v jejichž rámci vznikají náhodné příjmy dle čl.4.1 dokumentu "Doporučení COCOF k článku 55 nařízení (EK) č. 1083/2006 - projekty generující příjmy (návrh COCOF 07/0074/08)" (tj.výzisky) se ukládá, aby ve věci těchto příjmů aplikovali tyto postupy. Metodický pokyn se netýká příjemců, jejichž projekty jsou realizovány v režimu veřejné podpory.

Metodické doporučení ŘO OPD č. 4 - 20.7.2010 [598 kB]
S ohledem na nutnost minimalizace rizika proplacení nezpůsobilých výdajů z prostředků OPD vydal ŘO OPD ke dni 20.7. 2010 Metodické doporučení ŘO OP Doprava č.4 "Nezahrnování výdajů spojených se službami pro objednatele do způsobilých veřejných výdajů u projektů spolufinancovaných v rámci OPD"

Metodické doporučení ŘO OPD č. 5 - 9.12.2010 [106 kB]
S ohledem na požadavek vyplývající z Rozhodnutí EK č. N 358/2008 vydává ŘO OPD ke dni 9. 12. 2010 Metodické doporučení ŘO OP Doprava č.5 ke způsobu výpočtu ostatních provozních přínosů u projektových žádostí předkládaných v rámci oblasti podpory 6.3 OPD

Metodické doporučení ŘO OPD č.2 - 4.1.2008 [51 kB]
Výpočet nedostatku ve financování u infrastrukturních projektů vytvářejících příjmy ve smyslu čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006