OSTATNÍ DOKUMENTY

 
Příručka Indikátory OPD [420 kB]
Příručka Indikátory pro monitoring a hodnocení Operačního programu Doprava (dále jen „Příručka Indikátory“) je speciální metodologický dokument ŘO OPD. Řídicí orgán je dle obecného nařízení o strukturálních fondech EU č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti povinen sledovat naplňování cílů operačního programu. Pro hodnocení efektivnosti a úspěšnosti programu slouží soustava vhodně zvolených indikátorů.

Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013 (2015) [202 kB]
Indikativní finanční výhled financování dopravní infrastruktury z veřejných zdrojů (včetně OP Doprava).

Vzorová mlouva o dílo [508 kB]
Smlouva o dílo na zhotovení stavby pro účely použití SŽDC

SEKTOROVÉ STRATEGIE

Závazek na doplnění strategických dokumentů o rozvojové sektorové strategie v oblasti dopravy vyplývá z kapitoly 2.2.1 Programového dokumentu OPD. Příprava strategických dokumentů byla přitom rozdělena do dvou fází. „Dopravní sektorové strategie“ představují souhrnný krátkodobý koncept (do roku 2013), který tvoří základ pro zpracování středně- až dlouhodobého plánu rozvoje dopravní infrastruktury, jehož příprava bude následovat. „Dopravní sektorové strategie“ byly zpracovány společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. v součinnosti s Odborem strategie a Odborem fondů EU Ministerstva dopravy. Tvorba a finalizace dokumentu byla zároveň řízena Společným řídícím výborem, ve kterém byl vedle Evropské komise a iniciativy Jaspers zastoupen i širší okruh subjektů relevantních v oblasti dopravy a zahrnujících jak orgány státní správy a státní organizace, tak i akademické a výzkumné instituce a zájmové organizace.
Finální verze dokumentu schválená Společným řídícím výborem a Ministerstvem dopravy (19. 3. 2010)

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE "PREZENTACE NOVÝCH POSTUPŮ V OBLASTI PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY A NEINVESTIČNÍCH OPATŘENÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ" KONANÉHO DNE 4.12.2012