PROGRAMOVÉ DOKUMENTY

 
Rozhodnutí EK o OPD ze dne 30.11.2015 [172 kB]


Operační program Doprava [2007 kB]
revize 11/2015 - příloha I

Finanční plán OPD 2007-2013 [225 kB]
revize 11/2015 - Příloha II

Rozhodnutí EK o OPD ze dne 14.7.2015 [108 kB]


Operační program Doprava [5392 kB]
revize 07/2015

Operační program Doprava - schválená verze ze dne 22.12.2011 [1299 kB]
Dne 22.12.2011 schválila EK zvýšení alokace v prioritní ose 4.

Rozhodnutí EK o OPD ze dne 22.12.2011 [218 kB]


Závěr šetření MŽP revize OPD (2011) [1043 kB]


Návrh revize OPD (dodatečná alokace) [1338 kB]


Operační program Doprava - schválená verze ze dne 18.12.2009 [1230 kB]
Dne 18.12.2009 EK vydala Rozhodnutí o OPD (realokace)

Rozhodnutí EK o OPD ze dne 18.12.2009 [202 kB]


Operační program Doprava - schválená verze [1285 kB]
Operační programu Doprava k datu 11.10.2007. Tato verze byla schválena Evropskou komisí dne 10.12.2007.

Operační program Doprava - přílohy - schválená verze [2210 kB]
Příloha č. 1 - Indikativní přehled velkých projektu, Příloha č. 2 – Předpokládané intenzity dopravních toku na silniční a železniční síti

Operational programme Transport – English version [1226 kB]
Anglický překlad Operačního programu Doprava ve verzi k datu 11.10.2007.

Operational programme Transport – appendices – English version [2203 kB]
Appendix no. 1 - Indicative list of major projects, Appendix no. 2 - Predicted transport streams intensities at the road and railway network

Národní strategický referenční rámec - verze schválená EK dne 27.7.2007 [3978 kB]
Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013. Operační program Doprava na NSRR přímo navazuje.

Komunikační plán Operačního programu Doprava [323 kB]
V souladu s Narízením Rady (ES) c. 1083/2006 nese Rídící orgán (dále jen „RO“) odpovednost za plnení povinností týkajících se informování a publicity. Detailní popis náležitostí týkajících se požadavku informování a propagace pri realizaci programu fondu EU je uveden v Narízení Komise c. 1828/2006. Tento Komunikacní plán Operacního programu Doprava (dále jen „KoP OPD“) je zpracován v souladu s požadavky vyplývajícími z uvedených Narízení, dále je espektována i související legislativa CR a EU.D okument obsahu plánované aktivity ŘO, které budou podnikány v oblasti publicity OPD v období 2007-2013.

Plán hodnocení Odboru fondů EU na roky 2007-2013 - aktualizace listopad 2013 [519 kB]


 


Proces SEA k Operačnímu programu Doprava

Všechny relevantní dokumenty týkající se procesu posouzení vlivů OP Doprava na životní prostředí jsou dostupné v rámci informačního systému SEA - http://eia.cenia.cz/sea/
Přímý odkaz: Posuzování vlivů OP Doprava na životní prostředí

Vypořádání připomínek z procesu SEA k OP Doprava


Ex-Ante hodnocení Operačního programu Doprava

Všechny relevantní dokumenty týkající se Ex-Ante hodnocení OP Doprava jsou dostupné zde.