POKYNY PRO ŽADATELE - PODPORA MODERNIZACE ŘÍČNÍCH PLAVIDEL - 5. KOLO

Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 6.3 - 5. kolo [338 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel


 
Pokyny pro žadatele pro oblast podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel [665 kB]


Příloha č. 1 – Přehled povinných příloh žádosti [304 kB]


Příloha č.2 - Dokumentace programu „Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy“ (ev.č. 127 550) [5384 kB]


Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [48 kB]


Příloha č. 4 - Souhlas Evropské komise s veřejnou podporou č. N 358/2007 (K(2008)1619 ) a Rozhodnutí EK č. S.A.38003 (2013/N) o prodloužení režimu státní podpory [2079 kB]


Příloha č. 5 - Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu [58 kB]


Příloha č. 6 - Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava [235 kB]


Příloha č. 7 - Kriteria výběru projektů OPD v oblasti podpory 6.3 [2289 kB]


Příloha č. 8 - Výpis z normy o emisích motoru určených pro vnitrozemskou vodní dopravu v návaznosti na program Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy [2137 kB]


Příloha č. 9 - Vzor položkového rozpočtu [28 kB]


Příloha č. 10 - Metodické doporučení ŘO OP Doprava ke způsobu výpočtu ostatních provozních přínosů u projektových žádostí předkládaných v rámci oblasti podpory 6.3 OPD [106 kB]


Příloha č. 11 Vzor přílohy Identifikace vlastnické struktury žadatele [264 kB]


Příloha č. 12 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace [1052 kB]


Kontakty pro více informací:

E-mail: plavidla@opd.cz

Ing. Bc. Evžen Vydra
telefon: 225 131 343

Ing. Eva Mikulová
telefon: 225 131 625