PRAVIDLA PRO PUBLICITU


Dokument Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava (OPD) je určen zejména pro Příjemce a Žadatele projektů realizovaných v rámci OPD. Tato pravidla přímo navazují na metodické dokumenty „Pokyny pro žadatele OPD“ a „Pokyny pro příjemce OPD“. Smyslem dokumentu je přinést Žadatelum a Příjemcům přehledné informace o požadavcích na propagaci projektů spolufinancovaných prostřednictvím OPD z fondů EU a to zejména s ohledem na dodržování ustanovení příslušných evropských nařízení, nad rámec požadavku vyplývajících z Nařízení jsou v dokumentu dále definovány i specifické požadavky pro publicitu projektu OPD.
 
Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava verze 2.0
Aktualizovaná Pravidla s účinností od 1. 12. 2016. S ohledem na skutečnost, že oproti minulé verzi Pravidel mají příjemci nově povinnost umístit stálou vysvětlující tabulku u fázovaných projektů za I. fázi projektu, bylo stanoveno u této povinnosti překlenovací období na dobu 2 měsíců (čas potřebný pro návrh a zhotovení stálé vysvětlující tabulky), tedy povinnost instalovat stálou vysvětlující tabulku u tohoto typu projektu by byla co nejdříve po vydání Pravidel, nejpozději do 31. 1. 2017.

Metodické stanovisko NOK k povinné publicitě u fázovaných projektů


Archiv Pravidel pro publicitu OPD


 
Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.9 (9.9.2015) [1766 kB]
9.9.2015 - Změna podmínek zajištění mediální prezentace projektu v případě ukončených projektů.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.8 (1.3.2014) [225 kB]
1.3.2014 - Nově byly upraveny požadavky na slavnostní zahájení a ukončení realizace projektu. Rovněž se změnila definice termínu, kdy je velkoplošný panel nahrazen stálou vysvětlující tabulkou.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.7 (1.3.2011) [159 kB]
1.3.2011 - Dokument byl aktualizován tak, aby jeho výklad byl jednoznačný a terminologie souhlasila s možnostmi výběru forem publicity v projektové žádosti. Nově byly specifikovány požadavky na tiskové zprávy v rámci projektu a též definovány konkrétní termíny realizace některých forem publicity.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.6 (12.8.2010) [211 kB]
12.8.2010 - Aktualizace dokumentu zahrnuje upřesnění způsobu informování Řídícího orgánu OPD o slavnostním zahájení/ukončení projektu.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - Technická pomoc - verze 1.0 (8.12.2010) [194 kB]
8.12.2010 - Dokument popisuje povinnou publicitu příjemců při administraci projektů Technické pomoci OPD. Dokument je závazný pro všechny příjemce čerpající z prioritní osy 7 - Technická pomoc.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.5 (27.5.2010) [182 kB]
27.5.2010 - Aktualizace dokumentu zahrnuje upřesnění způsobilosti výdajů na publicitu a upravení pořizování fotodokumentace projektů a její využívání zapojenými subjekty. Dále pak aktualizace obsahuje upřesnění povinnosti označovat hmotné předměty pořízené v rámci projektů.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.4 (25.3.2010) [180 kB]
25.3.2010 - V aktualizované verzi 1.4 byla upřesněna definice velikosti povinných náležitostí velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabulky.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.3 (8.2.2010) [180 kB]
8.2.2010 - V aktualizované verzi 1.3 je oproti předchozí verzi uvedena povinnost plnění Pravidel pro publicitu i u velkých projektů s předběžným schvalovacím protokolem. Dokument byl také aktualizován z důvodu finalizace Logomanuálu Operačního programu Doprava, který obsahuje, mimo jiné, i grafické podklady pro plnění povinné publicity OPD příjemci. Dokument Logomanuál OPD včetně grafických podkladů je uveden na této stránce.

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.2 (9.9. 2008) [902 kB]
9.9. 2008 – V aktualizované verzi 1.2 je oproti předchozí verzi uvedena přesnější specifikace okamžiku, od kterého musí být Pravidla pro publicitu v rámci OP Doprava povinně dodržována. Konkrétně byla upravena kapitola Úvod a kapitola 2.1 (velkoplošný reklamní panel).

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1.1 (12.3. 2008) [892 kB]
12.3. 2008 - V aktualizované verzi 1.1 Pravidel pro publicitu v rámci OP Doprava došlo oproti předchozí verzi k úpravě hranice pro povinné používání některých propagačních prostředků dle Nařízení EK 1828/2006 (zejména používání billboardů a pamětních desek). Tato finanční hranice se v návaznosti na vývoj směnného kurzu Eura snižuje z 13 na 12 milionů Kč (výše příspěvku na projekt z veřejných zdrojů).

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava - verze 1 (30.11.2007) [892 kB]