KONTAKTY - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPD

Ředitel odboru fondů EU:

Ing. Mgr. Marek Pastucha


Sekretariát odboru fondů EU:

Šárka Šťávová
+420 225 131 552
fax: +420 225 131 560
e-mail: sekretariat.430@mdcr.czOdbor fondů EU je organizačně členěn do 5 oddělení:
Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů
Oddělení přípravy projektů
Oddělení plateb a monitoringu projektů
Oddělení kontrol a nesrovnalostí
Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů

Všechny pracovníky odboru fondů EU je možné kontaktovat elektronickou poštou na adrese ve formátu jmeno.prijmeni@mdcr.cz
 
 

 


 Oddělení metodik, koordinace a evaluace programů

 

 Mgr. Michal Kokeš, vedoucí oddělení    
 zástupce ředitele odboru

 225 131 405

 Mgr. Eva Straková

 225 131 453

 Mgr. Michal Petrů

 225 131 617

 Mgr. Michal Ulrich

 225 131 010

 Mgr. Magdalena Pacáková

 225 131 148

 Mgr. Petr Šváb

 225 131 639

 Mgr. Iva Šimečková

 225 131 311

 Mgr. Petr Bubela

 225 131 434

 

Činnosti oddělení:

 • Koordinace a metodické řízení programů
 • Správa manuálů pracovních postupů
 • Příprava speciálních metodik pro celkové řízení programů
 • Centrální monitoring programů,
 • Evaluace implementovaných programů

  Oddělení přípravy projektů

  

 Ing. Miloš Čermák, vedoucí oddělení

 225 131 538

 Bc. Ondřej Benák

 225 131 147

 Ing. Eva Mikulová

 225 131 625

 Ing. Sabina Šibravová

 225 131 494

 Ing. Jana Melenová

 225 131 177

 Ing. Kateřina Kaňková

 225 131 548

 Ing. Michaela Najmanová

 225 131 315

 Mgr. Kryštof Petrásek

 225 131 393

 

Činnosti oddělení:

 • Podpora absorpční kapacity pro OP Doprava 
 • Podpora žadatelů při přípravě projektů pro OP Doprava 
 • Vedení finančního plánu věcných priorit na úrovni přípravy projektů 
 • Zajištění procesu schvalování projektových žádostí 
 • Hodnocení realizovaných projektů (projektová úroveň evaluace) 
 • Spolupráce s věcně příslušnými odbory MD na programech ISPROFIN 
 • Koordinace  iniciativy JASPERS pro přípravu projektů k realizaci v rámci OP Doprava 

 


  Oddělení plateb a monitoringu projektů

 

 Ing. Luděk Frýdecký, vedoucí oddělení

 225 131 059      

 Ing. Radek Janošík

 225 131 292 

 Ing. Václav Beneš

 225 131 540

 Ing. Pavlína Pecherová

 225 131 209 

 Ing. Jana Svobodová

 225 131 296

 Ing. Zuzana Hejná

 225 131 352

 Mgr. Darina Veselá

 225 131 374

 Ing. Jana Štolová

 225 131 321

 Ing. Klára Čepičková

 225 131 095

 PhDr. Ing. David Horvath, MBA

 225 131 019

 

Činnosti oddělení:

 • Monitoring  projektů spolufinancovaných z FS, ERDF a TEN-T
 • Monitoring  čerpání zdrojů EU na projektové úrovni
 • Podklady pro plán čerpání zdrojů státního rozpočtu a zdrojů EU na úrovni projektů v realizaci
 • Zajišťování kontrol fyzické realizace projektů
 • Monitoring a kontrola publicity projektů
 • 1. stupeň kontroly žádostí konečných příjemců o proplacení výdajů z hlediska věcného plnění 
 • Administrace plateb národního předfinancování evropských prostředků
 • Administrace žádostí o proplacení výdajů projektů (II. stupeň kontroly)
 • Schvalování souhrnných žádostí o platbu
 • Příprava podkladů pro certifikaci výdajů
 • Administrace žádostí pro čerpání prostředků z rozpočtu TEN-T   

  Oddělení kontrol a nesrovnalostí

  

 Mgr. Andrea Veselková, pověřená k zastupování vedoucí oddělení

 225 131 512 

 Ing. Karel Mendl

 225 131 543

 Jiřina Kučerová

 225 131 693

 Mgr. František Futera

 225 131 421

 Ing. Vladimíra Hejkalová

 225 131 446

 Mgr. Bc. Vendula Piskáčková

 225 131 097

 Mgr. Robert Škeřík

 225 131 171

 Mgr. Denisa Jirglová

 225 131 309

 Mgr. Linda Kodytková

 225 131 669

 Ing. Kateřina Hainallová

 225 131 307

 

Činnosti oddělení:

 • Celkové plánování kontrol programů a projektů
 • Zajišťování kontrol výběrových řízení u spolufinancovaných projektů
 • Externí zajištění kontroly technické pomoci
 • Evidence a koordinace řešení nesrovnalostí

 Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů

  

 Mgr. Věra Korman Horáčková, vedoucí oddělení

 225 131 581

 Ing. Eva Borovková

 225 131 620

 Ing. Lukáš Holec

 225 131 426

 Mgr. Lucie Verešová

 225 131 443

 PhDr. Václav Klain

 225 131 419

 Mgr. Alžběta Remrová

 225 131 464

 Ing. Veronika Dvořáková

 225 131 099

 Bc. Veronika Janurová, DiS.

 225 131 618

 

Činnosti oddělení:

 • Správa prostředků technické pomoci realizovaných programů
 • Publicita programů, příprava a realizace komunikačních plánů programů
 • Koordinace monitorovacích a informačních systémů využívaných pro administraci programů
 • Kompletace podkladů pro tvorbu státního rozpočtu
 • Činnosti související s organizačním zabezpečením Monitorovacího výboru OP Doprava