30.11.2007
Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava
30.11.2007 - Řídící orgán OP Doprava zveřejňuje Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Dokument je určen zejména pro Příjemce a Žadatele projektů realizovaných v rámci OPD. Tato pravidla přímo navazují na metodické dokumenty „Pokyny pro žadatele OPD“ a připravované „Pokyny pro příjemce OPD“.


Smyslem dokumentu je přinést Žadatelům a Příjemcům přehledné informace o požadavcích na propagaci projektů spolufinancovaných prostřednictvím OPD z fondů EU a to zejména s ohledem na dodržování ustanovení příslušných evropských Nařízení, nad rámec požadavků vyplývajících z Nařízení jsou v dokumentu dále definovány i specifické požadavky pro publicitu projektů OPD.

Pravidla pro publicitu v rámci OPD jsou závazná pouze pro Příjemce podpory. Podle časového vymezení to znamená, že tato pravidla musí být dodržována nejpozději od okamžiku vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavření rámcové smlouvy o financování projektu. Pokud je fyzická realizace projektu zahájena ještě před jeho schválením, je doporučeno, aby Žadatel o podporu tato pravidla také v maximální možné míře dodržoval. Tato pravidla se nevztahují na projekty realizované v  prioritní ose 7 – Technická pomoc.
 
Konkrétně dokument obsahuje obecné vymezení pravidel publicity vztažených na projekty OPD a přehled konkrétních propagačních prostředků, kterými jsou požadavky na publicitu naplňovány. Dále je také zmíněn návod k používání znaku Evropské unie, loga OPD a dalších souvisejících náležitostí.  Nechybí ani odkazy na nejdůležitější související dokumenty a samozřejmě ani kontakty pro možnost konzultací k problematice publicity v rámci OPD. V příloze dokumentu jsou k dispozici doporučené podoby vybraných propagačních prostředků.
 
Společně s Pravidly pro publicitu je zároveň zveřejněn nově zpracovaný logotyp Operačního programu Doprava. Zároveň jsou k dispozici i zdrojové grafické soubory k použití loga OPD na příslušných propagačních prostředcích.
 
Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné v nově zřízené sekci webu OPD (Informace pro příjemce / Pravidla pro publicitu OPD), zde bude do budoucna vždy zveřejněna i aktuálně platná verze Pravidel pro publicitu OPD.
 
www.opd.cz/cz/publicita