9.10.2007
Ustavení Zprostředkujícího subjektu OP Doprava
Dne 24. září 2007 byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) Dohoda o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava. Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OP Doprava formálně ustaven Zprostředkující subjekt.


Předmětem dohody o delegování  je zejména:
  • účast finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování národního podílu u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD;
  • účast finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD; 
  • koordinaci a plánování kontrol prováděných Řídícím orgánem OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační struktury fondů EU a kontrol prováděných Zprostředkujícím subjektem OPD ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona o SFDI; 
  • vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem ve vztahu ke spolufinancovaným projektům;
  • poskytování finančních prostředků technické pomoci OPD (prioritní osa 7) Zprostředkujícímu subjektu za účelem úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany Řídícího orgánu; 
SFDI bude vykonávat roli Zprostředkujícího subjektu především v následujících 6 oblastech podpory:
 
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
 
Uvedené oblasti podpory představují více jak 90 % z celkové alokace OPD a k datu 9.7.2007 již pro ně byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektových žádostí. Pro zbývajících 5 oblastí podpory budou všechny výše zmíněné činnosti vykonávány přímo Řídícím orgánem OPD.
 
Začleněním SFDI do implementační struktury OPD dojde pro majoritní příjemce (státní investorské organizace) ke značnému zjednodušení systému proplacení prostředků EU, což by se mělo projevit i ve zrychleném refundování prostředků z EU.

Státní fond dopravní infrastruktury - kontaktní údaje