VÝZVA - POKYNY PRO ŽADATELE - OBLAST PODPORY 2.2 - ROZVOJ INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ A SYSTÉMŮ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍ DOPRAVY


Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 2.2 [153 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 - Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy


 
Pokyny pro žadatele OPD - verze 3.3 - 7.8.2015 [296 kB]
Dokument vymezuje základní pojmy, postupy a podmínky, které souvisejí s procesem přípravy projektové žádosti a jejím následným hodnocením. Dále jsou v dokumentu uvedeny i povinnosti, které musí plnit budoucí příjemci podpory z OPD.

Příloha č. 1 - Přehled příloh projektové žádosti [202 kB]


Příloha č. 2 - Žádost na velké projekty [3694 kB]
Obsahem jsou vzory formulářů velké projektové žádosti dle přílohy XXI Nařízení (ES) č.1828/2006 v anglické a české verzi. Dále jsou obsahem i vzory CBA tabulek pro železniční projekty ve verzi dle přílohy B z Metodiky hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktury ze dne 22.5.2013 a ve verzi platné do 22.5.2013.

Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [44 kB]


Příloha č. 4 – Finanční rozpočet projektu [67 kB]


Příloha č. 5 – Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu [43 kB]


Příloha č. 6 – Prohlášení o investičním záměru [40 kB]


Příloha č. 7 – Formulář EIB pro žádosti s celkovými náklady pod 700 mil Kč [57 kB]


Příloha č. 8 – Formulář EIB pro žádosti s celkovými náklady v rozmezí 700 – 1400 mil. Kč [91 kB]


Příloha č. 9 – Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek [91 kB]


Příloha č. 10 – Vzor dokumentu Identifikace vlastnické struktury žadatele [51 kB]


 
Podrobná kriteria výběru projektů OP Doprava [165 kB]
Podrobná kritéria výběru projektů pro OP Doprava zpracovaná na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP Doprava dne 16.5.2007. Dokument zahrnuje pouze kritéria výběru projektů předložených v rámci výzev zveřejněných 9.7.2007 (výzva 01), 30.11.2007 (výzva 02), 15.10.2009 (výzva 05) a 7.8.2015 (výzva 15).