POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 6.3
Metodické pokyny pro příjemce Operačního programu Doprava v oblasti podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

(platí pouze pro žádosti předložené v rámci výzvy 04 platné od 22.9. 2008 do 20. 10. 2008, výzvy 06 platné od 30.11.2009 do 26.2.2010, výzvy 09 platné od 15.12.2010 do 29.4.2011, výzvy 10 platné od 16.4.2012 do 15.6.2012 a výzvy 13 platné od 15.9.2014 do 31.10.2014)

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu OPD. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.

STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD: