POKYNY PRO ŽADATELE - PODPORA MODERNIZACE ŘÍČNÍCH PLAVIDEL - 3. KOLO

Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 6.3 - 3. kolo [145 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel


 
Pokyny pro žadatele pro oblast podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel [240 kB]
(verze 1.3 - platné od 15.12.2010)

Příloha č. 1 – Přehled povinných příloh žádosti [1048 kB]


Příloha č.2 - Dokumentace programu „Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy“ (ev.č. 127 550) [4040 kB]


Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [48 kB]


Příloha č. 4 - Souhlas Evropské komise s veřejnou podporou č. N 358/2008 (K(2008)1619 ) [1745 kB]


Příloha č. 5 - Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu [58 kB]


Příloha č. 6 - Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava [266 kB]


Příloha č. 7 - Kriteria výběru projektů OPD v oblasti podpory 6.3 [2289 kB]


Příloha č. 8 - Výpis z normy o emisích motoru určených pro vnitrozemskou vodní dopravu v návaznosti na program Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy [1475 kB]


Příloha č. 9 - Položkový rozpočet [28 kB]


Příloha č. 10 - Metodické doporučení ŘO OP Doprava ke způsobu výpočtu ostatních provozních přínosů u projektových žádostí předkládaných v rámci oblasti podpory 6.3 OPD [85 kB] 

Kontakty pro více informací:

E-mail: plavidla@opd.cz

Ing. Bc. Evžen Vydra
telefon: 225 131 343

Kateřina Csillagová
telefon: 225 131 201