VÝZVA - POKYNY PRO ŽADATELE - OBLAST PODPORY 1.3 - POŘÍZENÍ A MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL PRO RYCHLÉ SPOJENÍ MEZI MĚSTY A REGIONY ČR


Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 1.3 [161 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 1, oblast podpory 1.3 - Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR


 
Pokyny pro žadatele OPD - verze 3.3 - 7.8.2015 [296 kB]
Dokument vymezuje základní pojmy, postupy a podmínky, které souvisejí s procesem přípravy projektové žádosti a jejím následným hodnocením. Dále jsou v dokumentu uvedeny i povinnosti, které musí plnit budoucí příjemci podpory z OPD.

Příloha č. 1 - Přehled příloh projektové žádosti [202 kB]


Příloha č. 2 - Žádost na velké projekty [3694 kB]
Obsahem jsou vzory formulářů velké projektové žádosti dle přílohy XXI Nařízení (ES) č.1828/2006 v anglické a české verzi. Dále jsou obsahem i vzory CBA tabulek pro železniční projekty ve verzi dle přílohy B z Metodiky hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktury ze dne 22.5.2013 a ve verzi platné do 22.5.2013.

Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [44 kB]


Příloha č. 4 – Finanční rozpočet projektu [67 kB]


Příloha č. 5 – Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu [43 kB]


Příloha č. 6 – Prohlášení o investičním záměru [40 kB]


Příloha č. 7 – Formulář EIB pro žádosti s celkovými náklady pod 700 mil Kč [57 kB]


Příloha č. 8 – Formulář EIB pro žádosti s celkovými náklady v rozmezí 700 – 1400 mil. Kč [91 kB]


Příloha č. 9 – Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek [91 kB]


Příloha č. 10 – Vzor dokumentu Identifikace vlastnické struktury žadatele [51 kB]


 
Kritéria výběru projektů OPD pro oblast podpory 1.3 [324 kB]
Kritéria výběru projektů schválená Monitorovacím výborem OPD dne 24.6.2015

Dokumentace programu Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel (ev.č. 127 65) [949 kB]
verze schválená usnesením vlády ČR ze dne 9. listopadu 2015 č. 923

Kontakty pro více informací


Bc. Ondřej Benák (za Řídící orgán OPD)
telefon: 225 131 147

Ing. Jan Přikryl (za správce dokumentace programu č. 127 65)
telefon: 225 131 210

E-mail: zkv@opd.cz