4.7.2007
Ministerstvo dopravy spouští Operační program Doprava
Tisková zpráva 9.7.2007 - Ministerstvo dopravy vyhlašuje 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava (OPD). Žadatelům bude v rámci těchto výzev pro celé programové období 2007-2013 k dispozici celkem zhruba 5,279 mld. EUR, což z celkového objemu prostředků pro OPD představuje asi 91 %. Majoritními příjemci jsou především státní investorské organizace Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic a Ředitelství vodních cest. Výzvy budou otevřeny bez přerušení do konce programového období.


Současně s vyhlášením výzev Ministerstvo dopravy spouští samostatnou webovou prezentaci OP Doprava na adrese www.opd.cz. Pro žadatele zde budou k dispozice všechny důležité pokyny a dokumenty nezbytné pro úspěšnou přípravu projektové žádosti. Webové stránky budou taktéž obsahovat obecné informace o OPD pro širokou i odbornou veřejnost.

„Skutečnost, že OP Doprava jako největší operační program v ČR vyhlašuje výzvy mezi prvními, jen dokládá, že je oprávněně hodnocen jako jeden z nejlépe připravených programů. Dík za to patří především řediteli odboru fondů Tomáši Čočkovi a jeho kolegům,“ říká ministr dopravy Aleš Řebíček.

Ministerstvo dopravy přistoupilo k vyhlášení výzev i přesto, že dosud nebyl Evropskou komisí schválen Národní strategický referenční rámec, v důsledku čehož nemohl být schválen ani OPD. „Chceme tak příjemcům poskytnout dostatek času pro přípravu a předložení projektových žádostí a v podstatě tak urychlit čerpání z prostředků EU a zajistit dostatek předložených projektových žádostí v okamžiku schválení programu,“ dodává ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy Tomáš Čoček.

Vyhlášené výzvy se budou týkat těchto oblastí podpory:

• Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
• Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů
• Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
• Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
• Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
• Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Vlastní text vyhlášených výzev je dostupný zde.

V nejbližší době budou vyhlášeny další výzvy, zejména v oblastech podpory, kde je hlavním příjemcem hl. m. Praha.


*****
OPD je nevětším operačním programem v České republice. Jeho celková alokace pro programové období 2007-2013 činí 5,774 mld. EUR, což je cca 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU. Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy, výkonem této funkce je pověřen Odbor fondů EU. 

OPD je zaměřen na sledování dopravních priorit evropského a nadregionálního významu a  zároveň na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty. Kromě prostředků z OPD bude sektor dopravy přijímat prostředky z EU také prostřednictvím Regionálních operačních programů, jejichž cílem je financování rozvoje dopravní infrastruktury zejména v majetku krajů. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje. 

Vyhlášení výzev je prvním důležitým krokem ke schválení projektů. Na základě vyhlášení výzev mohou žadatelé předkládat projektové žádosti, které jsou následně hodnoceny a schvalovány. Po schválení projektů může být následně zahájeno financování z prostředků EU. Vlastní fyzická realizace projektů již však může být zahájena i před datem vyhlášení výzvy. Projekty jsou předfinancovány nejčastěji z národních veřejných zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Uznatelnost výdajů pro refundaci prostředků z fondů EU byla stanovena od 1. 1. 2007.