30.11.2007
Aktualizace Pokynů pro žadatele OP Doprava
30.11.2007 - Řídící orgán OP Doprava dnes zveřejnil verzi 2.1 Pokynů pro žadatele OPD. Tato nová verze nahrazuje dosud platné Pokyny pro žadatele zveřejněné k datu 6.9.2007. Společně s Pokyny pro žadatele byly aktualizovány i související přílohy. Zároveň platí, že projektové žádosti finalizované v aplikaci Benefit7 do 30.11.2007 lze předkládat Řídícímu orgánu podle předchozí verze Pokynů. Veškeré žádosti, které budou finalizovány po tomto datu, je nutno předkládat ve znění Pokynů pro žadatele ve verzi 2.1.


Všechny aktualizované dokumenty jsou dostupné ke stažení v sekci „Informace pro žadatele / Pokyny pro žadatele“.
 
Změny v Pokynech pro žadatele
 
str. 6, bod 1.2, odst. Způsobilé výdaje
definice uskutečnění způsobilého výdaje
 
str. 7, bod 1.2., odst. Projekt
definice pojmů „Zahájení realizace projektu“, „Dokončení realizace projektu“         
a „Finanční uzavření projektu“
 
str. 10, bod 2.2.2
vymezení způsobilých výdajů dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.
 
str. 10, bod 2.2.3
povinnost doložit kopii o zřízení bankovního účtu pro projekty nefinancované prostřednictvím ZS (SFDI)
 
povinnost příjemce doložit řídícímu orgánu jiným průkazným způsobem výdaje vydané z jiného svého účtu před zřízením tohoto účtu
 
proplácení výdajů na účet příjemce nebo dle podmínek schválených v dokumentaci programu dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.
 
str. 11, bod 3.1.2
povinnost předložit žádost v aplikaci Benefit7 pro malé i velké projekty
samostatně svázaná příloha č. 12 Pokynů pro žadatele
předložení projektové žádosti ve formátu stanoveném pro velké projekty
povinnost doložit 4 výtisky žádosti (1 výtisk svázaný provázkem s přelepkou a podepsanými přílohami)
 
str. 14, kap. 4
povinnost doložit indikativní plán finančního čerpání
 
str. 16
nová příloha
Příloha č. 6 PPŽ – Prohlášení o investičním záměru
 
Změny v přílohách Pokynů pro žadatele
 
Příloha č. 1 PPŽ
str. 4 – příloha č. 8 Žádosti – Investiční záměr
povinné části IZ k předložení v žádosti
formuláře ISPROFIN pro projekty nefinancované prostřednictvím ZS (SFDI)
oblast podpory 5.2 – IZ = celá projektová žádost včetně příloh
povinnost zdůvodnit rozdíl mezi náklady uvedenými v IZ a projektové žádosti
 
str. 5 – příloha č. 9 – Ekonomická CBA
stručné ekonomické hodnocení potřebnosti projektu, u kterého není dle prováděcích pokynů vyžadována CBA