16.5.2013
Dvě nová Rozhodnutí Evropské komise o velkých projektech OPD
Dne 15. 5. 2013 vydala Evropská komise Rozhodnutí o velkém projektu "Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany". Hned následující den bylo vydáno Rozhodnutí o velkém projektu "Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda". Schválený maximální možný příspěvek z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro oba projekty souhrnně cca 142,77 mil. EUR. Vydaná Rozhodnutí EK u těchto projektů dodatečně potvrzují dřívější schválení na národní úrovni.


Projekt Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany je součástí Transevropské dopravní sítě (železniční trať Athény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany).
Z hlediska dopravní politiky ČR je tato trať součástí III. tranzitního železničního koridoru (propojení státních hranic Německa se státními hranicemi Slovenska přes Plzeň, Prahu, Přerov a Ostravu).
Traťový úsek Zbiroh – Rokycany navazuje na stavbu Beroun – Zbiroh (taktéž projekt Operačního programu Doprava). Celý projekt má délku 21,66 km a zahrnuje tři železniční stanice: Kařízek, Holoubkov, Rokycany a zastávky Mýto, Kařez a Svojkovice.
Současná trať je dvoukolejná, elektrizovaná střídavou trakcí 25 kV/50 Hz, se zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Úprava směrových poměrů je řešena tak, aby v ucelených úsecích bylo dosaženo maximální rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní. Dalšími významnými opatřeními bude modernizace sdělovacího zařízení, trakčního vedení a staničního zabezpečovacího zařízení.

 Optimalizovaná trať tak poskytuje cestujícím vyšší standard služeb poskytovaných jednotlivými železničními operátory. Zvýšený standard je charakterizován zejména zvýšenou bezpečností, pohodlím a rychlostí přepravy.

Celkový maximální příspěvek na projekt z Fondu soudržnosti činí cca 120 mil. EUR.

 Více informací o projektu Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany


 
Projekt Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda
se skládá ze tří hlavních úseků. Celková délka projektu činí 2 610 m. Hlavní trasa v délce 2 150 m se skládá ze silnice R4 (790 m), silnice I/4 (1050 m) a úpravy silnice I/20 (310 m). Do celkové délky projektu se započítává také úprava silnice I/20 směrem na Blatnou v délce 460 m. Součástí stavby je 6 mostních objektů o celkové délce 460 m, opěrné zdi délky 140 m a protihlukové stěny v délce 550 m.
Účelem stavby bylo vybudovávání kapacitní mimoúrovňové křižovatky na křížení silnice I/4 (budoucí rychlostní silnice R4) a silnice I/20 (E49). Výše zmíněné komunikace propojují Jihočeský kraj se Středočeským a Plzeňským krajem. Lokalita Nová Hospoda ležící severozápadně od Písku je místem, kde se vzájemně kříží dvě silnice první třídy. Jedná se o silnici vedoucí od Prahy směrem na Strakonice a hraniční přechod Strážný s Německem a silnici I/20 vedoucí z Českých Budějovic přes Písek na Plzeň.

Výstavba křižovatky umožnila podstatné zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti jízdy
i odstranění dopravních kongescí. Realizací projektu došlo také k výrazným úsporám provozních nákladů, zlepšení dostupnosti regionů a ke snížení dopadů na životní prostředí.

Celkový příspěvek na projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí téměř 23 mil. EUR. Tento projekt byl dokončen a uveden do provozu již v roce 2008.

Více informací o projektu Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda