26.10.2012
Třetí kolo výzvy na podporu revitalizace železničních vleček
29. 10. 2012 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy, Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD), vyhlašuje 3. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OPD v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“. Třetí kolo výzvy bude otevřeno v období od 29. října 2012 do 18. ledna 2013. Během celé této doby mohou žadatelé předkládat projektové žádosti o veřejnou podporu. Po skončení termínu pro předkládání projektových žádostí bude provedena kontrola a hodnocení žádostí a následně bude každý žadatel informován o výsledku.


Pro 3. kolo výzvy bude k dispozici celková dotace ve výši 110,136 mil. Kč (z toho 93,615 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 16,521 mil. Kč ze státního rozpočtu). 

V rámci programu budou podporovány investice do rozšiřování a dalšího rozvoje stávajících a zřizování nových železničních vleček, případně investice na nabytí železniční vlečky, která již zanikla nebo by zanikla, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení. Je možné také podpořit náklady spojené s pronájmem jiného majetku než pozemků a staveb, je-li nájemní smlouva uzavřena formou finančního leasingu. 

Formou podpory je tzv. vnitrostátní regionální investiční podpora. Tato podpora může podpora dosáhnout maximálně následující stanovenou výši způsobilých výdajů: 

  • Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko – max. 40 %
  • Jihozápad – max. 30 %. 

Příjemci podpory stavebních i nestavebních investic musí splňovat podmínku určitého právního vztahu k pozemkům určeným k zastavění či zastavěným vlečkou. Podmínkou také je, aby železniční vlečka byla situována na území ČR a v regionu způsobilém pro regionální investiční podporu (výčet výše). 

Bližší informace a podklady ke zpracování projektové žádosti a k podmínkám pro její předkládání jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na www.opd.cz (www.opd.cz/cz/vlecky). 

Potencionální zájemci o podání projektových žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“ mohou využít možnosti individuální konzultace svých projektových záměrů s poskytovatelem podpory na Ministerstvu dopravy. Zájemci o uskutečnění konzultace se mohou obracet na e-mail vlecky@opd.cz. Zaslaný e-mail by měl vždy obsahovat velmi stručný popis projektového záměru, identifikaci žadatele a kontaktní telefon.