9.7.2008
Po jednom roce od startu OPD administruje Ministerstvo dopravy projektové žádosti na 33 miliard Kč
9.7. 2008 – Tisková zpráva – Uplynul rok od okamžiku, kdy byl vyhlášením prvních výzev pro předkládání projektových žádostí spuštěn největší operační program v České republice. Operační program Doprava se svou alokací 5,774 miliard EUR představuje velmi významný impuls pro rozvoj dopravní infrastruktury v ČR v období 2007-2013. Po roce lze konstatovat, že se operační program podařilo zahájit velmi úspěšně, což dokládá i objem nárokovaných finančních prostředků, který činí více než 33 miliard Kč.


Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo 9.7. 2007 první výzvy pro předkládání projektových žádostí celkem pro 6 oblastí podpory OPD. Jedná se o oblasti, kde jedinými možnými příjemci jsou státní investorské organizace, konkrétně Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest. V rámci těchto kontinuálních výzev probíhá průběžný příjem projektových žádostí, které jsou zároveň průběžně i posuzovány a schvalovány. Celkem bylo za rok trvání výzev, předloženo celkem 40 projektových žádostí, z niž bylo již 30 Řídícím orgánem OPD schváleno. Celková výše schválené dotace z fondů EU je 15,201 miliardy Kč. U třech z těchto 30 projektů však ještě musí být schválení potvrzeno ze strany Evropské komise, a to z důvodu, že se jedná se o tzv. velké projekty, jejichž celkové náklady překračují hranici 50 milionů EUR.
 
V listopadu 2007 byla vyhlášena i první kontinuální výzva v prioritní ose 5, kde je příjemcem Hlavní město Praha. Zde byla předložena jedna projektová žádost s celkovým požadavkem na příspěvek EU ve výši 557 milionů Kč. Tato žádost v současné době prochází procesem schvalování.
 
V únoru roku 2008 byla vyhlášena první kolová výzva, a to konkrétně pro oblast podpory 6.1, podoblast Podpora revitalizace železničních vleček. Termín pro předkládání projektových žádostí byl stanoven od 1.4. do 31.5.2008. V této výzvě bylo předloženo celkem 16 projektů, které jsou v současné době hodnoceny. Zde jsou žadateli privátní subjekty, které obvykle provozují či vlastní železniční vlečku. Celkový požadavek na dotaci z EU za všechny tyto projekty je ve výši 427 milionů Kč.
 
Níže uvedená přehledová tabulka obsahuje souhrnné údaje za celé OPD o počtu všech předložených projektů, celkovém objemu požadovaných prostředků z fondů EU, celkovém počtu dosud schválených projektů a celkovém objemu schválených dotací z fondů EU. Údaje jsou rozčleněny do úrovně jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Oblasti podpory vždy odpovídají konkrétním vyhlášeným výzvám. U oblastí podpory 2.2, 5.1 a 6.3 nebyly doposud předloženy žádné projektové žádosti. Vyhlášení výzev pro tyto oblasti podpory se předpokládá buď do konce roku 2008 nebo v první polovině roku 2009.
 
Seznam všech schválených projektů s uvedením konkrétní výše podpory a zároveň i dalšími informacemi o těchto projektech je dostupný na webu www.OPD.cz v databázi schválených projektů (www.opd.cz/cz/projekty).
 
Souhrnné údaje o projektech předložených a schválených v rámci OP Doprava k 30.6. 2008
Číslo a název prioritní osy
 Číslo a název oblasti podpory
Počet
předložencýh projektů
Požadované výše dotace
z fondů EU (Kč)
Počet
schválených
projektů
Dosud schválená výše dotace
z fondů EU (Kč)
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
11
14 710 430 626
8
8 016 757 936
1.1 - Modernizace železniční sítě TEN-T včetně železničních uzlů
10
14 130 674 800
7
7 437 002 110
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů
1
579 755 826
1
579 755 826
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
1
6 313 140 002
0
0
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
1
6 313 140 002
0
0
2.2 - Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
0
0
0
0
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
5
1 570 299 241
3
313 240 127
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
5
1 570 299 241
3
313 240 127
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
18
8 611 433 672
14
6 514 049 524
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
18
8 611 433 672
14
6 514 049 524
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
1
557 377 172
0
0
5.1 - Rozvoj sítě metra v Praze
0
0
0
0
5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
1
557 377 172
0
0
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
21
785 109 551
5
357 704 032
6.1 - Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišt KD
16
427 405 519
0
0
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
5
357 704 032
5
357 704 032
6.3 - Podpora a modernizace říčních plavidel
0
0
0
0
7 - Technická pomoc OP Doprava
6
520 508 426
6
520 508 426
7.1 - Technická pomoc
6
520 508 426
6
520 508 426
Celkem
63
33 068 298 690
36
15 722 260 045

 


Kromě průběžné administrace předložených projektů došlo při implementaci OPD v průběhu posledního roku i k následujícím významným milníkům:
 
  • Dokončení procesu vyjednávání OPD s Evropskou komisí (EK), které bylo završeno schválením OPD ze strany EK v prosinci 2007. 
  • Začlenění Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) do implementační struktury OPD. SFDI vykonává roli Zprostředkujícího subjektu, který zabezpečuje zejména faktické proplácení prostředků příjemcům. 
  • Podpis úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou na zajištění prostředků pro spolufinancování národního podílu projektů financovaných z OPD. Celková výše úvěru může dosáhnout až 34 miliard Kč. 
  • Absolvování auditu připravenosti, který prověřil nastavení odpovídajících postupů na úrovni Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu pro zajištění implementace OPD. 
  • Předložení prvních 3 velkých projektů ke schválení na úrovni EK. 
  • Zahájení faktického proplácení prostředků OPD příjemcům.