26.6.2008
Česká republika získala 5 miliard korun z dotací EU pro 13 projektů na nové komunikace
26.6. 2008 - Tisková zpráva ŘSD ČR - Zatížení českého státního rozpočtu, a tedy i peněženek daňových poplatníků, bude ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic díky Operačnímu programu Doprava minimální. Velkým přínosem v dopravním stavitelství jsou prostředky z fondů Evropské unie, které totiž dosahují až 85% celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku 2013 bude jednat až o 66 miliard korun.


Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a prioritní osy 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava.

Aktuálně schválená částka nevratné pomoci pro projekty dosud schválené v rámci Priority 4 činí 5,152 miliardy korun. Prostředky budou investovány do následujících projektů:

Název projektu
Výše podpory z EU (v Kč)
Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
660 848 721
Silnice I/15 Sedlec, most ev. č.15-025a
75 542 110
Silnice I/13 MÚK Třebušice, 1. etapa - most ev.č.
13-041přes trať ČD
293 869 226
Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany
193 968 555
Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 2. etapa
191 067 944
Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 3. etapa
144 195 947
Silnice I/13 Komořany – Most
153 532 610
Silnice I/43 Opatov – obchvat
332 545 500
Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat
1 025 905 403
Silnice I/57 Semetín - Bystřička, 1. stavba
901 687 440
Silnice I/13 Děčín, most ev.č.13-085, pravobřežní estakáda
435 597 068
Silnice I/13 Jablunkov – obchvat
743 771 411
Rychlostní silnice R4 Mirotice – Třebkov
1 002 719 055
Celkem
6 155 250 990

"Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí,“ říká generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85 % celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 2007 – 2013 pro ŘSD ČR bude činit 2 658 713 468 EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.


Více informací o uvedených projektech naleznete v Databázi schválených projektů OP Doprava a nebo přímo na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Přehled všech staveb ŘSD navržených ke spolufinancování z OPD [1698 kB]