29.1.2009
SFDI v roce 2008 vynaložil na dopravní infrastrukturu rekordní částku
28.1. 2009 - Tisková zpráva SFDI - Výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v roce 2008 dosáhly rekordních 87,71 mld. Kč oproti 69,53 mld. Kč v roce 2007 a 55,81 mld. Kč v roce 2006. Z toho 32,87 mld. Kč bylo vynaloženo na železniční infrastrukturu, 28,34 mld. Kč na rychlostní silnice včetně silnic I. třídy a 17,70 mld. Kč na dálnice. Největších meziročních nárůstů bylo dosaženo u výdajů do železniční infrastruktury (o 9,94 mld. Kč), do rychlostních silnic a silnic I. třídy (o 5,84 mld. Kč).


Významného nárůstu výdajů bylo dosaženo také u silnic II. a III. třídy formou dotace krajům z 0,93 mld. Kč v roce 2007 na 4,54 mld. Kč v roce 2008. Příspěvek poskytovaný SFDI na průzkumné a projektové práce, na zvyšování bezpečnosti dopravy a na výstavbu a údržbu cyklistických stezek dosáhl téměř 0,5 mld. Kč. 

Výsledky roku 2008 považuje SFDI za úspěšné i v oblasti příjmů z daní a mýtného, které byly překročeny ve srovnání s plánem celkem o 1,5 mld. Kč. Nejvýrazněji se na této skutečnosti podílelo překročení plánovaného výběru z elektronického mýtného (o 1,16 mld. Kč), a dálničních kupónů (o 0,46 mld. Kč). Naopak se nepodařilo dosáhnout plánovaných daňových příjmů v oblasti výnosů ze spotřební daně a z výnosů ze silniční daně, kde byl zaznamenán výpadek příjmů ve výši 0,12 mld. Kč.

Významným zdrojem pro financování dopravní infrastruktury v České republice jsou také fondy EU, zejména Operační program Doprava (dále jen „OPD“). Z OPD je možné v období 2007 - 2015 čerpat na dopravní infrastrukturu zhruba 150 miliard Kč. Do konce roku 2008 pak bylo do OPD žadateli (Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest) předloženo celkem 81 žádostí na projekty, které jsou či budou financovány prostřednictvím SFDI. Celkový finanční nárok těchto projektů byl více než 90 miliard Kč. Projekty jsou postupně schvalovány, a to podle jejich velikosti buď přímo Ministerstvem dopravy, nebo Evropskou komisí (tzv. velké projekty). Z uvedených 81 projektů bylo do konce roku 2008 schváleno celkem 40. Většina dalších projektů prochází v současné době schvalováním v Evropské komisi. V roce 2008 bylo proplaceno na dopravní projekty financované z fondů EU prostřednictvím SFDI více než 20 mld. Kč. Dále SFDI poskytlo formou předfinancování dalších 5,1 mld. Kč na akce spolufinancované z ostatních fondů  Evropské unie.

Na kofinancovaní národního podílu u akcí financovaných z fondů EU byl v roce 2008 použit úvěr od Evropské investiční banky ve výši 5,03 mld. Kč z celkového schváleného úvěrového rámce 34 mld. Kč. Příjemcem úvěru je Česká republika a SFDI působí jako finanční manažer.

Mezi nejvýznamnější projekty z pohledu čerpání finančních prostředků v roce 2008 v oblasti pozemních komunikací patřila zejména dálnice D47 včetně přivaděčů (8,6 mld. Kč), silniční okruh kolem Prahy (4,3 mld. Kč), dálnice D1 (3,8 mld. Kč), rychlostní silnice R6 (3,3 mld. Kč), dálnice D8 (2,3 mld. Kč) a silnice I. třídy I/42 (1,9 mld. Kč). V oblasti železnice se jednalo o III. a IV. tranzitní koridor (9,1 mld. Kč), Nové spojení Praha hl. n. – Masarykovo nádraží – Libeň – Vysočany – Holešovice (1,7 mld. Kč), Brno – 1. část odstavného nádraží, 1. etapa (1,7 mld. Kč), Optimalizace tratě státní hranice se Slovenskou republikou – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší (1,2 mld. Kč), Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba (1,1 mld. Kč), Modernizace západní části Praha hl. n., 2. část nástupiště I. – IV. (1,1 mld. Kč).

V regionálním členění bylo ze SFDI vynaloženo v roce 2008 nejvíce prostředků do Moravskoslezského kraje (10,1 mld. Kč), a to především díky stavbě dálnice D47 včetně budování jejích přivaděčů, dále pak do hlavního města Prahy (8,9 mld. Kč) a Jihomoravského kraje (7,6 mld. Kč).