26.9.2008
Ministerstvo dopravy spouští podporu modernizace vnitrozemských plavidel z OPD
26.9. 2008 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlásilo 1. výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat od 2.10. do 20.10. 2008. Pro žadatele budou v rámci 1. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 98 700 000 Kč. Předložené projekty musí být dokončeny nejpozději do 31.12. 2009. Podpora z OPD pro plavidla je realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.


Ministerstvo dopravy připravilo Program modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy v souladu s Dopravní politikou České republiky, která ukládá, mimo jiné, podpořit vyšší využití vodních cest a zavedení nových multimodálních technologií. Tento program je plně v souladu s Integrovaným evropským akčním programem pro vnitrozemskou vodní dopravu Evropské komise (NAIADES) obsahující doporučené kroky, které by měla učinit EU, jednotlivé členské státy a další dotčené strany v letech 2006 – 2013. Cílem NAIADES je podpořit vnitrozemskou vodní dopravu, „která je vysoce bezpečná a šetrná k životnímu prostředí a může napomoci přechodu na jiné způsoby dopravy a zmenšit tak problémy se zahlcením a přetížením, které se vyskytují u ostatních druhů doprav“.
S odkazem na cíle programu NAIADES schválila Evropská komise v květnu 2008 tuzemský program modernizace plavidel s ohledem na jeho prokázaný soulad s pravidly ES v oblasti veřejné podpory. Program umožní čerpat finanční prostředky z EU prostřednictvím Operačního programu Doprava za spoluúčasti státního rozpočtu ČR a soukromých finančních zdrojů ze strany provozovatelů a vlastníků vnitrozemských nákladních plavidel do roku 2013.
Program modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy zahrnuje 3 podprogramy. Podprogram 1 je zaměřen na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů (s finančním objemem podpory ve výši 211 680 000 Kč),  podprogram 2 na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s finančním objemem podpory ve výši 84 770 000 Kč a podprogram 3 bude zahrnovat modernizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s finančním objemem podpory ve výši 147 049 000 Kč. Uvedené finanční částky jsou plánovány pro celou dobu trvání programu, tedy do roku 2013.
Maximální míra veřejné podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů. Celková míra veřejné podpory se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (15 % celkové veřejné podpory) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který tvoří zbývajících 85 % veřejné podpory. Podíl soukromých prostředků musí tedy činit alespoň 51 %. Jednou z podmínek programu je přitom zvýhodnění těch žádostí, které požadují nižší podíl veřejné podpory. Příjemci podpory mohou být vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele.
Text výzvy, Pokyny pro žadatele a další relevantní dokumenty týkající se podpory modernizace plavidel z OPD jsou k dispozici na www.opd.cz/cz/plavidla.