4.3.2010
OPD startuje podporu interoperability v železniční dopravě
4. 3. 2010 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy, Řídící orgán Operačního programu Doprava, vyhlašuje 1. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů. Díky této podpoře mají železniční dopravci možnost do roku 2013 postupně vyčerpat až jednu miliardu korun na neinfrastrukturální typy projektů.


Výzva pro předkládání projektů bude otevřena do 30.4.2010. Žadatelé mají možnost  získat dotaci až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Částka dotace je rozdělena na 85 % ze zdrojů EU (Fondu soudržnosti) a 15 % ze státního rozpočtu ČR. Pro první kolo výzvy bude pro žadatele k dispozici celková alokace až do výše cca 455 milionů Kč. Projekty předložené v rámci této výzvy musí být dokončeny nejpozději do 31.12.2011. K vyhlášení druhé výzvy, která rozdělí zbývající alokaci programu (cca 545 milionů Kč), by mělo dojít na konci tohoto nebo na počátku příštího roku.
 
Žadatelé mohou v rámci programu Interoperabilita v železniční dopravě předkládat zejména následující typy projektů:
·        Pořízení a instalace mobilních terminálů GSM-R do lokomotiv
·        Pořízení či úprava informačních systémů pro telematické aplikace v nákladní železniční dopravě
·        Zajištění rekonstrukce brzdové výstroje železničních vozidel za účelem snížení hluku
 
Možnými žadateli o podporu jsou především tzv. licencovaní železniční dopravci a Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Kompletní text výzvy, Pokyny pro žadatele a další relevantní dokumenty týkající se podpory z OPD pro interoperabilitu v železniční dopravě, jsou k dispozici na www.opd.cz/cz/interoperabilita
 
Formulář projektové žádosti je k dispozici na www.eu-zadost.cz.

 

Co je to interoperabilita v železniční dopravě?
 
Cílem Evropské unie je zlepšit konkurenceschopnost železniční dopravy zvýšením interoperability transevropského železničního systému. Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti. Tato schopnost je založena na všech předpisových, technických a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu splnění základních požadavků. Zejména díky interoperabilní železnici v jednotlivých členských státech a odpovídajícím vozidlům dojde ke zrychlení cestování a usnadnění přepravy zboží.
Změny nutné k dosažení interoperability se týkají vybavení infrastruktury (např. koleje, výhybky, řídící systémy), kolejových vozidel (např. řídící, ovládací a informační systémy, údržba) a v neposlední řadě také zajištění bezpečnosti cestujících. 
Pilířem interoperability transevropského konvenčního železničního systému ve vztahu k infrastruktuře Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS), který se skládá z Evropského systému řízení jízdy vlaků (ETCS) a traťového rádiového systému (GSM-R). Česká republika se aktivně podílí na řešení aplikace interoperability na železnici.
Pravidla interoperabilní železnice definují technické směrnice pro interoperabilitu (TSI). Ty začaly vznikat zvlášť pro evropský vysokorychlostní železniční systém (TSI HS) a zvlášť pro evropský konvenční železniční systém (TSI CR). To je v souladu s rozdělením evropského železničního systému na evropský vysokorychlostní železniční systém a evropský konvenční železniční systém.