11.12.2007
Operační program Doprava schválen
11.12. 2007 – Tisková zpráva – Evropská komise včera (10.12.2007) definitivně schválila Operační program Doprava (OPD). Dnes zároveň v Praze proběhlo za účasti zástupců EK slavnostní podepsání programu a jeho předání zástupcům Ministerstva dopravy. Schválením OPD ze strany EK byl úspěšně završen více jak dvouletý proces přípravy programu. „Jsem rád, že se schválením OPD naplnila hodnocení, která jsem v Bruselu řadu měsíců slýchal, totiž že jde o jeden z nejlépe připravených programů,“ komentuje schválení OPD ministr dopravy Aleš Řebíček, a dodává: „Chci tímto poděkovat všem kolegům na Ministerstvu dopravy, kteří do přípravy a prosazení OPD zasáhli, a také našim partnerům z dalších českých institucí, jejichž pomoci a spolupráce si velmi vážíme.“


Ministerstvo dopravy již 9. července 2007 vyhlásilo první výzvy k předkládání žádostí o čerpání z OPD v němž je pro celé programové období 2007-2013 k dispozici celkem téměř 5,8 mld EUR. Většinovými příjemci dotací budou především státní investorské organizace Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic a Ředitelství vodních cest. Výzvy budou otevřeny bez přerušení do konce programového období.
V listopadu byla dále vyhlášena výzva pro oblast podpory, kde je hlavním příjemcem hl. m. Praha. Na začátku roku 2008 se předpokládá vyhlášení dalších výzev.
 
***
 
OPD je největším operačním programem v České republice. Jeho celková alokace pro programové období 2007-2013 činí 5,774 mld. EUR, což je cca 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU. Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy, výkonem této funkce je pověřen Odbor fondů EU MD.
OPD je zaměřen na naplňování dopravních priorit evropského a nadregionálního významu a zároveň na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty. Kromě prostředků z OPD bude sektor dopravy přijímat prostředky z EU také prostřednictvím Regionálních operačních programů, jejichž cílem je financování rozvoje dopravní infrastruktury zejména v majetku krajů. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.
Na základě aktuálně vyhlášených výzev mohou žadatelé předkládat projektové žádosti, které jsou následně hodnoceny a schvalovány. Po schválení projektů může být následně zahájeno financování z prostředků EU, faktická realizace u většiny projektů však může být zahájena i před datem vyhlášení výzvy. Projekty jsou spolufinancovány nejčastěji z národních veřejných zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Uznatelnost výdajů pro refundaci prostředků z fondů EU byla stanovena od 1.1.2007.


Operační program Doprava - schválená verze [1285 kB]
Operační programu Doprava k datu 11.10.2007. Tato verze byla schválena Evropskou komisí dne 10.12.2007.

Operační program Doprava - přílohy - schválená verze [2210 kB]
Příloha č. 1 - Indikativní přehled velkých projektu, Příloha č. 2 – Předpokládané intenzity dopravních toku na silniční a železniční síti

Operational programme Transport – English version [1226 kB]
Anglický překlad Operačního programu Doprava ve verzi k datu 11.10.2007.

Operational programme Transport – appendices – English version [2203 kB]
Appendix no. 1 - Indicative list of major projects, Appendix no. 2 - Predicted transport streams intensities at the road and railway network