11.5.2011
Možné dopady předběžného nálezu Evropského účetního dvora
11.5.2011 – Tisková informace – Vzhledem k současnému vývoji medializace informací týkajících se pozastavení Operačního programu Doprava se Ministerstvo dopravy rozhodlo prezentovat detailnější souvislosti týkající se nastalé situace.


Na začátku letošního roku proběhl audit Evropského účetního dvora (EÚD) na vzorku projektů Operačního programu Doprava (OPD). Výdaje z auditovaných projektů byly součástí tzv. průběžné žádosti o platbu.

Audit byl proveden na vzorku pěti projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a tří projektů Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). Dle předběžného zjištění EÚD je chybovost na auditovaném vzorku u projektů ŘVC stanovena auditory na 96 – 100%, u projektů ŘSD pak na 8 – 16%. Nálezy zahrnovaly zejména dělení zakázek, použití diskriminačního kritéria při výběrovém řízení u ŘVC a neoprávněné vícepráce u ŘSD.

Na základě předběžných zjištění EÚD nyní u projektů ŘVC, hrozí, že by výdaje, které by nebylo možno spolufinancovat z prostředků OPD, mohly představovat částku až 2,4 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace dalších projektů ŘVC v tomto programovém období není plánována, je zde možnost alokaci v této výši převést na jinou prioritní osu a vyčerpat tyto prostředky na náhradních projektech. ČR tak o tyto prostředky nepřijde.

Ministerstvo dopravy však s některými nálezy EÚD nesouhlasí. Zatím však nemělo možnost se k jednotlivým zjištěním vyjádřit - aktuálně se připomínky k auditní zprávě připravují. Ale i v případě, že dojde k neuznání části výdajů na některé projekty, je stále možné tyto prostředky vyčerpat na dalších projektech dopravní infrastruktury. U projektů ŘSD je možná souhrnná výše potenciálně nezpůsobilých výdajů okolo 5 mld. Kč (pokud by se prokázaly všechny nálezy EÚD jako podložené a tyto chyby by se opakovaly i u všech dalších projektů tohoto příjemce).

Pozastavení OPD je preventivní reakcí ministerstva na předběžný výsledek auditu. Celkový objem finančních prostředků v rámci OPD může činit pro ČR až 140 mld. V současné době je u Evropské komise (EK) předložena žádost o průběžnou platbu (5. certifikace) ve výši 16,4 mld. Kč. Tato průběžná žádost bude stažena a znovu předložena na EK po vypořádání auditní zprávy a ověření, zda výdaje v této žádosti nejsou zatíženy obdobnými nedostatky jako auditovaný vzorek.