14.4.2015
Ministerstvo dopravy schválilo dotaci z OPD pro regionální železnici Šumperk – Kouty nad Desnou
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava schválilo dne 7.4.2015 dotaci z fondů EU pro projekt „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“. Příjemcem dotace z OPD ve výši téměř 340 mil. Kč je Svazek obcí údolí Desné, který je také vlastníkem předmětné železniční trati. V rámci OPD se jedná o první projekt regionální železniční trati, jehož příjemcem není Správa železniční dopravní cesty či dotčený kraj.


Vlastní náplní podpořené stavby je elektrizace jednokolejné trati Šumperk - Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou, a to včetně vyvolaných úprav železničního svršku, nutných rekonstrukcí mostních objektů a rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V rámci projektu budou rekonstruovány také nástupiště v jednotlivých zastávkách, a to  v souladu s požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Traťová rychlost bude díky realizaci projektu v některých úsecích zvýšena až na 80 km/h z původních 40 – 70 km/h. Tím se zkrátí jízdní doby a přepravní časy. Díky projektu se celkově významně zvýší kultura cestování a bezpečnost vlakové dopravy na dané trati. Ve vztahu k bezprostřednímu okolí trati dojde po realizaci projektu ke se sníží úrovně hlukové zátěže a znečištění ovzduší emisemi hnacích vozidel. Vlastní stavební realizace projektu bude probíhat v průběhu letošního roku s předpokládaným dokončením v listopadu.

Cílem projektu je také zajištění napojení na navazující elektrizovanou železniční síť, které umožní vedení osobních vlaků bez přestupů jak pro místní obslužnost v relacích Zábřeh na Moravě - Kouty nad Desnou, tak i napojení na krajské město Olomouc, a to s jízdními dobami konkurenceschopnými vůči silniční dopravě. Po dokončení plánované modernizace a zdvoukolejnění trati Brno - Přerov je výhledově možné počítat i se zavedením přímých rekreačních vlaků v relaci Brno - Kouty nad Desnou. Realizace stavby současně podpoří turistický potenciál celé oblasti a to ekologicky šetrnou formou dopravy.