4.5.2011
Ministerstvo dopravy pozastavuje část Operačního programu Doprava
4.5.2011 - Tisková zpráva - v souvislosti se závěry kontrol provedených ministerstvem dopravy na jednotlivých projektech spolufinancovaných z evropských fondů a předběžných nálezů auditu Evropského účetního dvora, rozhodlo ministerstvo dopravy o pozastavení čerpání části evropských prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury. Jedná se o části programu – prioritní osy – v rámci kterých se financuje výstavba silnic, dálnic a vnitrozemských vodních cest.


Ministerstvo dopravy, Řídící orgán Operačního programu Doprava, rozhodl v těchto dnech o dočasném pozastavení čerpání evropských prostředků na projekty některých prioritních os. Pozastavení se týká prioritní osy č. 2 (Výstavba modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T), prioritní osy č. 4 (Modernizace silnic I. třídy mimo TEN – T) a prioritní osy č. 6 (Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy). 

Důvodem je nutnost prověřit zjištění vyplývající z provedených kontrol a provést zpětně kontroly na výdajích již vyžádaných od Evropské komise. Je třeba zajistit, aby do výdajů požadovaných k refundaci od Evropské unie, nebyly zařazovány výdaje, které by potenciálně nebyly v souladu s národní a evropskou legislativou. 

K zastavení projektů samotných však nedojde. Projekty budou i nadále propláceny z prostředků státního rozpočtu na předfinancování evropských zdrojů, ale u zastavených prioritních os nebudou až do ověření správnosti a oprávněnosti výdajů předkládány tyto prostředky k certifikaci (žádost o proplacení) na Evropskou Komisi. 

Na první pohled razantní opatření, ke kterému ministerstvo přistoupilo, je ovšem logickým krokem, který v konečném důsledku urychlí řešení nedostatků a přinese pozitiva v podobě optimalizace financování dopravních staveb.