12.7.2012
Ministerstvo dopravy vyhlašuje II. kolo výzvy pro program Interoperabilita v železniční dopravě
16.7.2012 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy, Řídící orgán Operačního programu Doprava, vyhlašuje 2. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů. Díky této výzvě budou mít žadatelé, zejména železniční dopravci, možnost čerpat z 334 milionů Kč na neinfrastrukturální typy projektů.


Výzva pro předkládání projektů bude otevřena do 14. 9. 2012. Žadatelé mají možnost získat dotaci až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Částka dotace je rozdělena na 85 % ze zdrojů EU (Fondu soudržnosti) a 15 % ze státního rozpočtu ČR. Projekty předložené v rámci této výzvy musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2014. 

V rámci programu Interoperabilita v železniční dopravě mohou žadatelé předkládat zejména následující typy projektů: 

  • Pořízení a instalace mobilních terminálů GSM-R do lokomotiv 
  • Pořízení či úprava informačních systémů pro telematické aplikace v nákladní železniční dopravě
Možnými žadateli o podporu jsou především tzv. licencovaní železniční dopravci a Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kompletní text výzvy, Pokyny pro žadatele a další relevantní dokumenty týkající se podpory z OPD pro interoperabilitu v železniční dopravě, jsou k dispozici na www.opd.cz/cz/interoperabilita. Formulář projektové žádosti je k dispozici na www.eu-zadost.cz.Co je to interoperabilita v železniční dopravě? 

Cílem Evropské unie je zlepšit konkurenceschopnost železniční dopravy zvýšením interoperability transevropského železničního systému. Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti. Tato schopnost je založena na všech předpisových, technických a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu splnění základních požadavků. Zejména díky interoperabilní železnici v jednotlivých členských státech a odpovídajícím vozidlům dojde ke zrychlení cestování a usnadnění přepravy zboží. 
Změny nutné k dosažení interoperability se týkají vybavení infrastruktury (např. koleje, výhybky, řídící systémy), kolejových vozidel (např. řídící, ovládací a informační systémy, údržba) a v neposlední řadě také zajištění bezpečnosti cestujících. 
Pilířem interoperability transevropského konvenčního železničního systému ve vztahu k infrastruktuře Evropský systém řízení železniční dopravy (ERTMS), který se skládá z Evropského systému řízení jízdy vlaků (ETCS) a traťového rádiového systému (GSM-R). Česká republika se aktivně podílí na řešení aplikace interoperability na železnici. 
Pravidla interoperabilní železnice definují technické směrnice pro interoperabilitu (TSI). Ty začaly vznikat zvlášť pro evropský vysokorychlostní železniční systém (TSI HS) a zvlášť pro evropský konvenční železniční systém (TSI CR). To je v souladu s rozdělením evropského železničního systému na evropský vysokorychlostní železniční systém a evropský konvenční železniční systém.