12.7.2010
Druhá výzva na podporu revitalizace železničních vleček z OPD bude vyhlášena v srpnu
12.7.2010 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy (MD) jako Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) v současné době intenzivně připravuje vyhlášení 2. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OPD, prioritní osy 6, oblast podpory 6.1, podoblast „Podpora revitalizace železničních vleček“ (Program evid. č. 127 350). Druhé kolo výzvy bude vyhlášeno na období od 16. srpna do 31. prosince 2010. Během celé této doby mohou žadatelé předkládat žádosti o veřejnou podporu. Po ukončení výzvy bude provedena kontrola a hodnocení žádostí a následně bude každý žadatel informován o výsledku.


Finanční prostředky pro 2. kolo výzvy vycházejí z finančních potřeb programu, které jsou uvedeny v dokumentaci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“. Po odečtení vyčerpaných prostředků v rámci 1. kola výzvy a převodu určitého objemu finančních prostředků mezi jednotlivými oblastmi prioritní osy 6, je pro 2. kolo výzvy k dispozici až 224,5 mil. Kč celkové dotace (t.j. 190,8 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 33,7 mil. Kč ze státního rozpočtu). 

Na přípravě 2. kola se v rámci MD podílí Odbor fondů EU (Řídící orgán OPD) a Odbor drah, železniční a kombinované dopravy (Správce předmětného programu). 

Cílem programu „Podpora revitalizace železničních vleček“ je především snížení zatížení životního prostředí a poškozování veřejného zdraví silniční nákladní dopravou, převedením části přeprav na ekologičtější alternativní železniční a vodní dopravu. Současně má program napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Tato podpora je zaměřena na zřizování nových železničních vleček. 

V rámci programu budou podporovány investice do rozšiřování a dalšího rozvoje stávajících a zřizování nových železničních vleček, případně investice na nabytí železniční vlečky, která by již zanikla nebo by byla zanikla, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení. Prostřednictvím podpory je možné uhradit i náklady spojené s pronájmem jiného majetku, než pozemků a staveb, je-li nájemní smlouva uzavřena formou finančního leasingu. 

Formou podpory bude, stejně jako v případě 1. kola výzvy, vnitrostátní regionální investiční podpora (dále jen „VRIP“), podpora „de minimis“ a podpora „ad hoc“. 

Jednotlivé formy podpory mají vliv na maximální výši podpory. V rámci VRIP může podpora dosáhnout maximálně následující stanovenou výši způsobilých výdajů. Střední Čechy, Severozápad, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko – max. 40 % a Jihozápad – 36 %. V rámci podpory „de minimis“ je možná podpora u jednoho podniku za tříleté období max. 200 000 €. V rámci podpory „ad hoc“ lze získat maximálně 50 % celkové podpory. 

Příjemci podpory stavebních i nestavebních investic musí splňovat určitý právní vztah k pozemkům určeným k zastavění či zastavěným vlečkou. Podmínkou je také, aby železniční vlečka byla umístěna na území ČR a v regionu způsobilém pro regionální investiční podporu. 

Bližší údaje ke zpracování projektové žádosti a k podmínkám pro její předkládání jsou uvedeny v dokumentech, které ode dne vyhlášení 2. výzvy lze nalézt na www.opd.cz nebo na www.mdcr.cz

Pro potencionální zájemce o podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“ připravuje MD školení, které se uskuteční na MD dne 21. září 2010. Bližší informace o školení budou zveřejněny v průběhu srpna na www.opd.cz/cz/vlecky.