14.10.2010
Druhá výzva na podporu revitalizace železničních vleček z OPD
15.10.2010 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy (MD) jako Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje 2. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OPD, prioritní osy 6, oblast podpory 6.1, podoblast „Podpora revitalizace železničních vleček“ (Program evid. č. 127 350). Druhé kolo výzvy bude otevřeno v období od 15. října 2010 do 31. ledna 2011. Během celé této doby mohou žadatelé předkládat žádosti o veřejnou podporu. Po ukončení výzvy bude provedena kontrola a hodnocení žádostí a následně bude každý žadatel informován o výsledku.


Pro 2. kolo výzvy bude k dispozici až 224,5 mil. Kč celkové dotace (t.j. 190,8 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 33,7 mil. Kč ze státního rozpočtu).

V rámci programu budou podporovány investice do rozšiřování a dalšího rozvoje stávajících a zřizování nových železničních vleček, případně investice na nabytí železniční vlečky, která by již zanikla nebo by byla zanikla, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení. Prostřednictvím podpory je možné uhradit i náklady spojené s pronájmem jiného majetku, než pozemků a staveb, je-li nájemní smlouva uzavřena formou finančního leasingu.

Formou podpory bude vnitrostátní regionální investiční podpora (dále jen „VRIP“). V rámci VRIP může podpora dosáhnout maximálně následující stanovenou výši způsobilých výdajů: 


     • Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko – max. 40 %
     • Jihozápad – max. 30 %.

Příjemci podpory stavebních i nestavebních investic musí splňovat určitý právní vztah k pozemkům určeným k zastavění či zastavěným vlečkou. Podmínkou je také, aby železniční vlečka byla umístěna na území ČR a v regionu způsobilém pro regionální investiční podporu.

Bližší údaje ke zpracování projektové žádosti a k podmínkám pro její předkládání jsou uvedeny v dokumentech, které ode dne vyhlášení 2. výzvy lze nalézt na www.opd.cz nebo na www.mdcr.cz.

Pro potencionální zájemce o podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“ připravuje MD školení, které se uskuteční na MD dne 2. listopadu 2010. Registrace účastníků bude probíhat prostřednictvím e-mailu vlecky@opd.cz (přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, společnost a kontaktní e-mail, příp. telefon). Bližší informace o školení budou zveřejněny na www.opd.cz/cz/vlecky.