R 35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou

Datum zahájení: 1.5.2009   Datum ukončení: 31.10.2014

Datum předběžného schválení projektu
Řídícím orgánem OP Doprava:
10.11.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: dosud neschváleno

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 818 325 918 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 245 130 677 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 529 099 004 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Trasa silnice I/35 vychází z MÚK silnic I/13 a I/35 v Bílém Kostele, která byla přestavěna v rámci této stavby. Trasa končí u Hrádku n.N, kde se napojuje na stávající silnici I/35 vybudovanou v roce 1999 jako obchvat Hrádku n.N. Napojení města je provedeno úrovňovou stykovou křižovatkou tvaru T prodloužením větve stávající křižovatky. Komunikace byla budována v polovičním profilu budoucí rychlostní silnice R35 s tím, že součástí výstavby byla i nezbytná technická opatření zajišťující bezproblémové budoucí zkapacitnění na čtyřpruhovou komunikaci. Silnice I/35 je kategorie S 11,5/80 celkové délky 7,636 km s asfaltovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba silnice I/35 zahrnovala kromě hlavní trasy přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, výstavbu 2 nových křižovatek (Václavice a Hrádek n.N.), přeložku silnice III/2712 a přeložky místních, resp. účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, 2 opěrných a 1 zárubní zdi, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukových clon a realizaci vegetačních úprav.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.3.2018

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: