Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Česká Kubice

Datum zahájení: 1.4.2008   Datum ukončení: 31.12.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 155 055 156 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 225 063 510 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 132 327 870 Kč (k 10.6.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Náplní stavby byly úpravy kolejiště v žst. Česká Kubice, došlo ke zrušení jedné dopravní koleje a k rekonstrukci 11 ks výhybek. Ve stanici byly zřízeny dvě nástupní hrany o délkách 2x140m s jednostrannými nástupišti. Na plzeňském zhlaví v místě častého zavodnění drážního tělesa byl vybudován nový trubní propustek a stávající byl zrekonstruován. Kromě rekonstrukce železničního svršku byl upraven i železniční spodek včetně odvodnění kolejiště pomocí trativodů a příkopů. V návaznosti na upravené kolejiště stanice bylo vybudováno nové staniční zabezpečovacího zařízení typu elektronické stavědlo. Dále  došlo k rekonstrukci osvětlení stanice včetně nástupišť.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: