Technické a administrativní zabezpečení Zprostředkujícího subjektu OPD a vzdělávání - 2009


Příjemce:
Státní fond dopravní infrastruktury

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.1.2009   Datum ukončení: 31.12.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.2.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 16 300 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 19 176 471 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 14 639 087 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci projektu byly zajišťovány technické a administrativní podmínky pro výkon činností delegovaných na ZS OPD a zvyšována odborná kvalifikace zaměstnanců SFDI. Dané prostředky byly používány pouze na běžné výdaje.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Popis realizace projektu jednotlivých aktivit: Finanční prostředky technické pomoci budou v rámci projektu využity na: a)Nákup materiálu - Jednalo se o vybavení vytvářející technické zázemí pro práci příslušných zaměstnanců, např. počítačové vybavení, tiskárny, kancelářské potřeby. b)Nákup vody, paliv a energie. Prostředky byly vynakládány na nákup elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a pohonných hmot, vynaložených na zaměstnance SFDI zapojených do implementace OPD. c)Nákup služeb. Prostředky byly vynakládány na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců zejména formou školení, odborných seminářů, jazykového vzdělávání nebo nákupu vzdělávacích materiálů a dále na poradenské informace, analýzy a studie sloužící pro proces rozhodování včetně aktivit souvisejících s publicitou týkající se OPD. d)Ostatní nákupy - Do tohoto bodu spadalo pořízení služeb a zboží sloužících k zajištění technického a administrativního zázemí ZS OPD neobsažených v předchozích bodech. e)Osobní náklady na zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD - Jednalo se o mzdové prostředky a zákonem stanovené obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění, odvod do Fondu kulturních a sociálních potřeb).

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: