Rekonstrukce železničního mostu Kolín


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Kolín

Datum zahájení: 21.7.2008   Datum ukončení: 30.11.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.6.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 876 853 966 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 228 579 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 785 177 910 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Na labské vodní cestě (LVC) mezi státní hranicí a Mělníkem je souvisle zabezpečena podjezdná výška (PV) mostů 6,50 m (s výjimkou vodních stavů blízkých maximálnímu plavebnímu stavu), kdy je možné ekonomicky dopravovat kontejnery až ve 3 vrstvách, bezproblémová je i přeprava nadměrných nákladů, což dokazuje četný export investičních celků z přístavu Mělník. Na německém Labi jsou zajištěny obdobné PV, pouze při vysokých průtocích dochází k omezování až na cca 5,25 m. Na Labe navazující vodní cesty (Mitteland kanál a Elbe-Havola kanál) prošly nedávno rekonstrucí všech mostů na PV 5,25 m. Na LVC v úseku Mělník - přístav Chvaletice je situace z pohledu PV podstatně problematičtější. Řád plavební bezpečnosti stanoví pevný bod na plavidle při maxim. plavební hladině ve výšce nejvýše 3,70m. Při nižších průtocích tato výška stoupá, ale závislost PV a průtoku není jednoznačně spolehlivě definována. Při minimálním průtoku lze dosáhnout podjezdné výšky až cca 4,50m. Veškeré plavby plavidel vyšších než 3,50m vyžadují specifické manipulace a zvláštní režim náročný jak pro posádku a rejdaře, tak i pro správce vodní cesty. Nelze je proto provozovat pravidelně a stabilně. Tato omezení jsou i jedním z důvodů, proč jsou často nadměrné náklady z hradecko-pardubické aglomerace do přístavu Mělník přepravovány složitým a náročným způsobem po silnici podél souběžné vodní cesty. Z hlediska evropské praxe a dohody AGN je nyní za minimální parametr kvalitní a evektivně využitelné vodní cesty považována PV 5,25 m. Jako nejnižší přípustný definuje tento parametr také vyhl. MD ČR č. 222/1995 Sb., nelze ho v žádném případě považovat za optimální - již nyní v Evropě sílí tlak na zajištění parametrů, umožňujících ložit až 3 vrstvy kontejnerů. Na Labi v SRN je na základě komplexního projektu řešeno trvalé zabezpečení PV 7,0 m, v souladu se zák. č. 114/1995 Sb. se výhledově předpokládá PV 7,0 m i na Labi v ČR. Stávající železniční most v Kolíně při max. plavební hladině dosahoval PV 4,35 m a nedosahoval tak minimálního parametru - evropského standardu PV 5,25m. Z důvodů připojení tratě k blízkému nádraží nebylo možné výrazně zvednout výšku nivelety a problém nešel řešit ani zmenšením stavební výšky nosné konstrukce. Po analýze několika variant bylo rozhodnuto uskutečnit rekonstrukci formou zvýšení nivelety železniční tratě pro umožnění podjezdné výšky 5,25m pro dočasně pevné pole mostu. Výhledovou podjezdnou výšku 7,0m zajišťuje zdvižné pole, které bude v budoucnu vybaveno technologií zdvihu včetně kolejových spojek, zabezpečovacího zařízení a ovládání.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace oŘVC ČR jsou na www.rvccr.cz
Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: