Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Tábor; Planá nad Lužnicí; Roudná; Sezimovo Ústí; Soběslav; Veselí nad Lužnicí

Datum zahájení: 9.9.2008   Datum ukončení: 30.10.2013

Datum předběžného schválení projektu
Řídícím orgánem OP Doprava:
12.6.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: dosud neschváleno

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 8 826 128 124 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 14 396 559 376 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 7 063 228 474 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba dálncie D3 v úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí v délce 25,01 km byla rozdělena do 5 úseků v rámci dvou částí stavby:< První byl úsek D3 0307 A Tábor - Soběslav o celkové délce stavby 16,295 km v kategorii D 27,5/120. Součást stavby tvořily 3 mimoúrovňové křižovatky (MÚK), 12 dálničních mostů, 13 nadjezdů přes dálnici. Dále byla v rámci výstavby provedena rekonstrukce stávajícího dvoupruhu v délce 1,550 km a čtyřpruhu v délce 3,514 km v kategorii D 26,5/120 (včetně 1 MÚK). Náklady na rekonstrukci nebyly zahrnuty do způsobilých výdajů. Vedle mostu přes rybník Koberný (stavba 0307 B) a Černovický potok (stavba 0307 C) byly navrženy na trase další velké mosty. S uvedenými mosty činí celkové délka mostů na trase dálnice Tábor - Soběslav 2 400 m. Úsek D3 0307 B most přes rybník Koberný představuje výstavbu dálničního mostu o celkové délce stavby 0,575 km, v kategorii D 27,5/120. Jde o konstrukci ze spřaženého ocelo-betonového komorového nosníku o 8 polích s rozpětím hlavního pole 73 m s monolitickou železobetonovou mostovkou. Úsek D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka představuje výstavbu dálničního mostu o celkové délce stavby 0,765km, v kategorii D 27,5/120. Jedná se o spojitou konstrukci o 25 polích z prefabrikovaných nosníků spřažených deskou z dodatečně předpjatého betonu, samostatná konstrukce pro každý dopravní směr. Založení je na pilotách. Úsekem D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí byla výstavba trasy dálnice o celkové délce stavby 8,715 km, v kategorii D 27,5/120. Součást stavby tvořily 2 MÚK, 8 dálničních mostů, 3 nadjezdy přes dálnici. Největším objektem celé trasy byl most přes trať ČD, původní silnici I/3 a celé údolí Lužnice v délce cca 1 km. Uvedený mostní objekt byl součástí samostatné stavby 0308 B. Úsek D3 0308 B představoval výstavbu zmíněného dálničního mostu přes Lužnici o celkové délce stavby 1,063 km, v kategorie D 27,5/120. Technicky je most řešen jako dva samostatné mosty o 22 respektive 21 polích o rozpětí 30 až 65 m, v příčném řezu jednokomorového uspořádání. Součástí stavby byly rovněž přeložky dotčených sítí a komunikací.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo odvedení dopravy z obydlených lokalit, odstranění nedostatečné kapacity, odstranění bodových závad, snížení dopravních nehod, snížení zasažení hlukem, exhalacemi, zkrácení jízdní doby, apod. Realizace projektu vedle zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu přispěje ke snížení negativního vlivu silniční dopravy na životní prostředí odlehčením provozu na stávajících trasách nebo jejich těsné blízkosti. Výstavba dálnice D3 zajistí propojení hlavního města Prahy se středočeským a jihočeským regionem. Dálnice D3 se stane důležitou součástí evropského severojižního spojení. Další informace o Příjemci na www.rsd.cz http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf052/$file/d3-tabor-veseli.pdf">Informační leták stavby na webu ŘSD ČR (05/2013)


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: