Silnice I/14 Vamberk - jižní přeložka, 3. stavba


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Záměl

Datum zahájení: 10.3.2009   Datum ukončení: 31.3.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.5.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 404 905 957 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 489 191 939 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 348 802 971 Kč (k 28.5.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba jižního obchvatu města Vamberka. Délka přeložky silnice I/14 je 1,700 km v kategorii S 11,5/80. Součástí projektu byla rovněž výstavba mostu přes údolní nivu Zdobnice délky 526,6 m, drážního propustku pro převedení srážkové vody z komunikace pod železniční tratí ČD délky 18 m, rekonstrukce mostu ve Vamberku na stávající silnici I/14 a úpravy inženýrských sítí. Přeložka silnice I/14 vychází z křižovatky se silnicí I/11. Křižovatka je okružní, se čtyřmi paprsky, průměr vnitřního ostrůvku je 55m. S ohledem na konfiguraci a výšku svahů okolního terénu je niveleta komunikace vedena ve výšce 13 - 16 m nad úrovní terénu, proto bylo provedeno přemostění celé údolní nivy Zdobnice mostním objektem. Na stávající trasu silnice I/14 byla napojena v místě, kde začíná již dříve vybudovaná přeložka silnice I/14 s mimoúrovňovým křížením železniční trati v Záměli.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o Příjemci na www.rsd.cz http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf051/$file/s14-vamberk-jprelozka3.pdf">Informační leták stavby na webu ŘSD ČR (12/2008

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: