Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice - Vestec


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha Zbraslav, Vestec, Praha 12, Praha 12

Datum zahájení: 1.12.2006   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum předběžného schválení projektu
Řídícím orgánem OP Doprava:
4.12.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: dosud neschváleno

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 796 181 692 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 9 598 767 112 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 974 012 939 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba  513 byla umístěna v km 1,35 - 9,687 silničního okruhu kolem Prahy. Hlavní trasa je v kategorii R27,5/100 s rozšířeným středním dělícím pásem na 4,0 m. V km 1,35 navazuje na stavbu 512 v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí  II/101, kde byla zároveň stavba připravena na budoucí napojení dálnice D3. V km 3,65 je mimoúrovňová křižovatka Písnice, která napojuje přivaděč Vestec na silniční okruh. Přivaděč Vestec je v délce 1,62 km veden v kategorii shodné s hlavní trasou. Přivaděč končí okružní křižovatkou se silnicí II/603 s umožněním budoucího napojení Vestecké spojky. V km 4,72, v místě křížení se sil. III/0031, je mimoúrovňová křižovatka Břežany. V km 6,52, v místě křížení s ul. Hrazanskou, propojující obce Točná a Cholupice, je umístěn Nadjezd Točná, který řeší přeložku ulice Hrazanské a služební sjezdy pro vozidla údržby ŘSD ČR. V km 7,120 ? 9,045 je hlavní trasa vedena v tunelu, který byl z částí hlouben a z části ražen. Pro každý směr je  samostatná tunelová trouba. Klesající tunelová trouba směr Lahovice je dvoupruhová (šířka mezi obrubníky 9,75 m), stoupající ve směru Vestec je třípruhová (šířka mezi obrubníky 11,75 m). Součástí stavby je i přesypaný tunel délky 70 m v km 9,250 ? 9,320. V km 9,451 přechází hlavní trasa na most přes Vltavu délky 236 m. Z mostu vychází rampy, které jsou součástí MÚK Strakonická, místo, kde se protínají stavby 513 a 514. Rozhraní staveb je v km 9,687. V rámci stavby 513 bylo zhotoveno 5 ramp MÚK Strakonická.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: