Kilometráž a značení labské vodní cesty


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
labská vodní cesta v celé své délce (Středočeský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj)

Datum zahájení: 2.1.2007   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.11.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 41 853 465 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 49 239 371 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 37 205 295 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba nové kilometráže na labské vodní cestě. Evropská osa kilometráže byla nově definována jako osa plavební dráhy a opatřena body hektometrů s příslušnými normálami v digitální podobě. Na státní hranici byl Ministerstvem dopravy ČR a Povodím Labe, s.p., stanoven a se SRN dohodnut předávací kilometr 730 na tzv. jižním patníku, kde začíná hraniční úsek řeky se státní hranicí v ose toku. V úseku státní hranice až Kunětice byla kilometráž v terénu vyznačena novými tabulemi kilometrovníků, půlkilometrovníků a hektometrovníků. Celkově se jedná o 257 ks znaků kilometrovníků, 256 ks znaků půlkilometrovníků a 1947 ks znaků hektometrovníků. Znaky kilometráže byly umístěny na břehové hraně, přednostně na levém břehu (obdobně jako původní kilometráž) tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu obslužné cesty ani do průtočného profilu a zároveň byly dobře viditelné z vody. V úsecích řeky, kde paralelně vedou plavební kanály, byly osazeny pouze kilometrovníky a půlkilometrovníky. Zároveň došlo k osazení 44 ks tabulí na budovy stávajících velínů plavebních komor. Součástí projektu bylo také odstranění dosavadních znaků a jejich betonových základů a následné dorovnání a úprava terénu. Nová kilometráž byla zavedena do informačního systému LAVDIS, jako veřejného telematického systému v rámci RIS. V úseku Chvaletice - Přelouč bylo osazeno 9 ks plavebních znaků.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o ŘVC ČR jsou na www.rvccr.cz 
Další informace o projektu jsou zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: