Silnice I/49 Zlín - Malenovice, II. etapa


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Zlín

Datum zahájení: 24.6.2005   Datum ukončení: 30.9.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.12.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 313 614 953 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 625 871 224 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 243 469 687 Kč (k 25.9.2022)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba silnice I/49 jako neděleného čtyřpruhu v kategorii MS 16,5/60 o délce 1744 m. Z důvodu rozšíření komunikace byla jako vyvolaná investice provedena přeložka železniční trati v délce 710 m včetně přeložek drážních kabelů a nový železniční most přes vodoteč Baláš. Dále byly realizovány 4 mostní objekty, 5 světelně řízených křižovatek, instalace meteostanice, sčítače dopravy a vážního systému a  výstavba nové křižovatky a komunikace směrem na obec Tečovice, která je základem pro plánované propojení stávající silnice I/49 s výhledovou pravobřežní komunikací R 69. Pro ochranu přilehlé zástavby rodinných domů proti negativním vlivům dopravy byly vybudovány protihlukové stěny. Nedílnou součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: