Silnice I/38 Jihlava, obchvat - jih


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Jihlava; Rančířov

Datum zahájení: 18.1.2006   Datum ukončení: 30.9.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.12.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 204 796 135 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 341 493 028 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 182 537 409 Kč (k 4.2.2011)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba obchvatu města Jihlavy ve stejných šířkových parametrech jako předcházející úsek, tj. pravé poloviny kategorie S 22,5/100, s volnou šířkou 10,25 m. Celkové délka hlavní trasy je 3,333 km. Součástí stavby byla i mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/602, 6 mostních objektů v celkové délce 327 m, přeložka vojenské cesty, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny u nejbližší obytné zástavby. Začátek nové trasy je situován za objektem tunelu, který byl součástí předchozí stavby. Trasa pokračuje na jih mostním objektem nad silnicí II/602 v prostoru MÚK, severovýchodně od městské části Pístov přechází mostními objekty nad silnicí III/4062 a údolím Pístovského potoka, podjezdem pod přeložkou vojenské cesty a jižně od města Jihlavy se napojuje na stávající trasu silnice I/38. Posledních 585 m trasy bude ve výhledu fungovat jako jedna z větví budoucí mimoúrovňové křižovatky při další etapě přeložky silnice I/38 směrem na Znojmo.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: