Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Břeclav

Datum zahájení: 1.10.2007   Datum ukončení: 30.4.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.7.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 5.12.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 617 271 630 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 022 584 893 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 421 864 937 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obecným cílem stavby bylo uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC, AGTC a standardů pro interoperabilitu. Specifickým cílem stavby bylo dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC-GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až na 130 km/h. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:

Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: