Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Bystřice nad Olší - Jablunkov - Mosty u Jablunkova

Datum zahájení: 26.10.2007   Datum ukončení: 31.8.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.8.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 27.6.2013

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 879 001 191 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 755 121 611 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 532 885 974 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla Optimalizace trati st.hranice SR-Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší. Realizací projektu bylo dosaženo implementace zásad modernizace/optimalizace, které musí být splněny pro plnohodnotné zapojení tohoto úseku do III. tranzitního železničního koridoru (národní číslování). Jednalo se zejména o zajištění zvýšení stávajících traťových rychlostí až na 120 km/hod pro vlaky nákladní dopravy a až na 160 km/hod pro vlaky osobní přepravy a tím i zkrácení jízdních dob pro jednotlivé druhy vlaků. Dalším cílem bylo dosažení zatížení traťové třídy D4 UIC a zajištění prostorové průchodnosti UIC GC. Jedním z požadovaných cílů bylo i umožnění nasazení vozidel s naklápěcí technikou a zvýšení bezpečnosti a kultury cestování. Zásadním požadavkem bylo také dosažení interoperabily pro celoevropskou železniční síť.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Jednalo se o liniovou stavbu o celkové délce 19,268 km na sedmi katastrálních územích Moravskoslezského kraje. Úsek zahrnoval  tři železniční stanice - Mosty u Jablunkova, Jablunkov-Návsí, Bystřici nad Olší, tři zastávky - Mosty u Jablunkova, Bocanovice a Hrádek ve Slezsku a příslušné mezistaniční úseky. Stavba byla zrealizována převážně v hranicích drážních pozemků. V rámci optimalizačních prací byla provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku a to v celém úseku této tratě. Vzhledem k několika svážným úsekům a nestabilitě železničního tělesa byly provedeny příslušné sanační práce k zajištění stability. Bylo zrekonstruováno 9 přejezdů a provedena nová peronizace nástupišť s bezbariérovými přístupy včetně zastřešení. Z mostních objektů bylo zrekonstruováno 22 mostních objektů, 30 železničních propustků, bylo vybudováno 5 nových podchodů, nové opěrné a zárubní zdi. Dva stávající jednokolejové tunely byly přestavěny na jeden dvoukolejný tunel. Z pozemních objektů bylo vybudováno například: dvě nové budovy reléového zab. zařízení, jedna nová trakční měnírna, zhruba 11 km protihlukových stěn, byla provedena rekonstrukce 3 výpravních budov. Veškerá řešení splňují požadavky interoperability na propojení s evropskou žel. sítí.

Další informace na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.3.2018

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: