Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Znojmo (Olbramkostel - Šatov - Hodonice)

Datum zahájení: 30.5.2008   Datum ukončení: 30.11.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.8.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 14.1.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 879 434 730 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 464 756 720 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 783 283 704 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil předelektrizační úpravy a vlastní elektrizaci v traťovém úseku Šatov - Znojmo a vybraných kolejí v žst. Znojmo, jakož i ochranu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před vlivy střídavé trakce v úsecích Znojmo – Olbramkostel a Znojmo – Hodonice. Z hlediska organizace drážní dopravy bylo cílem projektu přímé železniční spojení Wien-Znojmo bez nutnosti přestupu v žst. Retz, kde původně končila elektrizovaná trať. Na trati Wien-Znojmo je město Znojmo největší aglomerací s 35 000 obyvateli.

Z hlediska železniční infrastruktury bylo cílem této stavby  dosáhnout vyšších rychlostních parametrů trati pro zkrácení jízdní doby vlakových spojů a zároveň provést modernizaci stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídala současným požadovaným technickým parametrům. Rozhodujícím přínosem bylo dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC – GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti na 90 km/h.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Stavba Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo představovala vybudování těchto rozhodujících kapacit:
  • Zavedení nápravového tlaku 22,5 tuny a třídy zatížitelnosti D4;
  • Rekonstrukce železničního svršku převážně materiálem S49, v obloucích s poloměrem do 300 m bude použit materiál UIC60;
  • Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
  • Elektrizace traťového úseku
  • Zvýšení traťové rychlosti na 90 km/h a odstranění lokálních omezení rychlosti;
  • Průměrné jízdní doby osobních vlaků 10 min v celém úseku Retz – Znojmo resp. 29 min včetně přestupů (časová úspora 2 min. resp. 26 min.);
  • Průměrné jízdní doby nákladních vlaků 15 min (časová úspora 1 min);
  • Zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnice 34 2620;
  • Rekonstrukce mostů a objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti 90 km/h.

Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: