Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Šumperk, Bludov, Postřelmov, Zábřeh

Datum zahájení: 1.6.2008   Datum ukončení: 15.4.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.10.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 19.9.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 081 731 377 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 717 325 117 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 965 208 106 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk byla liniovou dopravní stavbou, jejíž základním účelem byla elektrizace stávající jednokolejné trati. Mimo vybudování nového trakčního vedení se jednalo o rekonstrukci vlastní  kolejové dráhy, tj. nutnou rekonstrukci železničního svršku a spodku i dotčených mostních objektů a propustků. Stavbou dále došlo k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jednalo se, kromě trakce, zejména o zařízení zabezpečovací, sdělovací a energetická. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Stavba Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk byla stavba značně rozsáhlá a složitá a představovala vybudování těchto rozhodujících kapacit:
- Zavedení nápravového tlaku 22,5 tuny a třídy zatížitelnosti D4;
- Rekonstrukce železničního svršku v jednotlivých žst. převážně regenerovaným materiálem R65;
- Rekonstrukce hlavní koleje novým materiálem (kolejnice tvaru S49 na betonových pražcích)
- Na základě geotechnického průzkumu je na vytypovaných místech navržena sanace žel.spodku a odvodnění zemní pláně a železničního tělesa
- Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení;
- Elektrizace traťového úseku;
- Zvýšení traťové rychlosti do 100 km/h a odstranění lokálních omezení rychlosti;
- Zkrácení pravidelných jízdních dob o 1,5 až 3 minuty, podle směru jízdy a nasazení drážního vozidla ve prospěch elektrizace trati.
- Zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnice 34 2620;
- Rekonstrukce mostů a objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti do 100 km/h.

Více informací na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 31.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: